fbpx

ELS AVANTATGES FISCALS DEL LÍSING

ELS AVANTATGES FISCALS DEL LÍSING

ELS AVANTATGES FISCALS DEL LÍSING

ELS AVANTATGES FISCALS DEL LÍSING 236 160 arluk

En relació amb el tractament fiscal de les operacions de lísing en l’impost sobre societats (IS), cal ressenyar en primer lloc que la Llei 27/2014, de l’impost sobre societats (LIS) -aplicable als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2015-, conté una regulació específica.

 

Així, l’article 106 de la nova LIS regula el règim fiscal de determinats contractes d’arrendament financer, i aquest precepte s’aplicarà quan l’arrendador sigui una entitat de crèdit o un establiment financer de crèdit.

 

Per tant, en el cas concret d’operacions de lísing concertades amb entitats de crèdit que compleixin amb els requisits establerts en l’article 106 de la LIS tindran un tractament fiscal privilegiat que consistirà en els següents aspectes:

 

  • Deduïbilitat de la càrrega financera en tots els casos.

 

  • La porció corresponent a la recuperació del bé de les quotes de lísing tindrà així mateix el caràcter de despesa deduïble amb el límit de 2 vegades l’import del coeficient d’amortització lineal segons les taules oficialment aprovades que correspongui al bé esmentat.

 

En el cas d’empreses de reduïda dimensió, aquest límit serà el doble del coeficient d’amortització lineal segons taules d’amortització, multiplicat per 1,5 vegades (això és equivalent a 3 vegades el coeficient d’amortització)

 

  • L’excés serà deduïble en els períodes impositius successius, respectant el mateix límit. S’haurà de tenir en compte el moment de la posada en condicions de funcionament del bé.

 

En tot cas, no resultarà deduïble la part de recuperació del cost del bé que correspongui a terrenys, solars i actius no amortitzables. En el supòsit que aquesta condició concorri únicament en una part del bé objecte de l’operació, es podrà deduir únicament la proporció que correspongui als elements susceptibles d’amortització, que s’haurà d’expressar de forma diferenciada en el contracte.

 

El principal avantatge fiscal del règim especial aplicable al lísing contingut en la Llei de l’impost sobre societats consisteix en una anticipació del reconeixement de la despesa a efectes fiscals, i es concretarà en la realització d’ajustos negatius al resultat comptable fins a completar l’amortització fiscal de l’actiu i, amb posterioritat ajustos positius que s’hauran d’efectuar un cop l’actiu ha estat amortitzat a efectes fiscals però es practica l’amortització comptable.

 

Atenció. Per això, l’avantatge fiscal del lísing es plasma en una anticipació de la despesa i correlativament en un diferiment de la càrrega tributària quan una empresa es trobi en beneficis.

 

Quant als requisits específics que han de reunir els contractes de lísing per aplicar el règim fiscal especial descrit, són els següents:

 

  • La durada mínima dels contractes serà de 2 anys quan tingui per objecte béns mobles i 10 anys per a béns immobles.

 

  • S’haurà de reflectir en els contractes la quota de l’arrendament financer, diferenciant la part que correspongui a la càrrega financera de la relativa a la recuperació del cost del bé, exclòs el valor de l’opció de compra.

 

  • L’import anual de la part de les quotes d’arrendament financer corresponent a la recuperació del cost del bé haurà de romandre igual o tenir caràcter creixent al llarg del període contractual. No obstant l’anterior, i de forma transitòria i excepcional per a l’exercici 2015 aquest requisit no serà exigit. Aquesta excepció es va introduir com a conseqüència de la crisi econòmica i per permetre el manteniment del règim fiscal en aquells contractes de lísing que són modificats quant a l’import de les seves quotes.

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu