fbpx

ELECCIONS 26 JUNY 2016: PERMISOS LABORALS PER VOTAR

ELECCIONS 26 JUNY 2016: PERMISOS LABORALS PER VOTAR

ELECCIONS 26 JUNY 2016: PERMISOS LABORALS PER VOTAR

ELECCIONS 26 JUNY 2016: PERMISOS LABORALS PER VOTAR 900 900 arluk

Els treballadors que treballin el diumenge 26 de juny tenen dret a un permís retribuït per poder votar en les Eleccions Generals, que serà més gran o més petit en funció de la  coincidència del seu horari de treball amb el d’obertura del col·legi electoral.

 

Volem informar-los de cara a les pròximes Eleccions Generals del 26 de juny, sobre els permisos que com a empleats estem obligats a concedir als nostres treballadors, els diferents casos i els drets que tenen els treballadors.

 

Els treballadors que treballin el diumenge 26 de juny tenen dret a un permís retribuït per poder votar, que serà més gran o més petit en funció de la coincidència del seu horari de treball amb el d’obertura del col·legi electoral.

 

Atenció. També s’ha de consultar la legislació de la seva comunitat autònoma per si disposa alguna cosa sobre aquest tema. Les diferents comunitats autònomes dictaran les seves disposicions específiques en matèria de jornada laboral i permisos de les persones que intervenen en el procés electoral, publicades en els butlletins oficials respectius.

 

Permisos retribuïts durant la jornada laboral

 

  • Treballadors l’horari dels quals no coincideixi amb el de la votació (de 9 a 20 hores) o ho facin per un període inferior a dues hores: No tindran dret a permís retribuït.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi en dues hores o més i menys de quatre: gaudiran d’un permís retribuït de dues hores.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi en quatre o més hores però menys de sis: gaudiran de permís retribuït de tres hores.
  • Treballadors l’horari dels quals coincideixi en sis o més hores: gaudiran de permís retribuït de quatre hores.

 

En tots els supòsits anteriors, quan per tractar-se de treballadors contractats a temps parcial realitzessin una jornada inferior a l’habitual en l’activitat, la durada del permís abans ressenyat es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupin i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa.

 

Correspondrà a l’empresa, sobre la base de l’organització del treball, la distribució del període en què els treballadors disposin del permís per acudir a votar.

 

Atenció. Tingui en compte que és la seva empresa qui decideix com distribuir els permisos als seus treballadors i a més pot sol·licitar als seus empleats que justifiquin que han emprat el temps del permís a anar a votar. Per a això, els seus treballadors hauran d’aportar-li el justificant corresponent (model oficial signat pel president de la mesa electoral).

 

Treballadors que siguin nomenats presidents o vocals de mesa electoral

 

Tindran dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació, si per a ell és laborable. A més, té dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior (és a dir, el dilluns, 27 de juny).

 

A més cobraran una dieta de 62,61 euros, dieta que no ha d’assumir l’empresa, sinó que és a càrrec de l’Estat.

 

Quan es tracti d’apoderats el permís només correspondrà a la jornada corresponent al dia de la votació.

 

Atenció. Els qui siguin designats suplents tenen permís retribuït per presentar-se en el col·legi electoral i veure si els seus serveis són necessaris. Si no ho són, hauran de reincorporar-se al seu lloc de treball. I si han d’ocupar el seu lloc en una mesa electoral per absència d’algun dels titulars, llavors tindran dret als permisos que corresponen per ser membre d’una mesa.

 

Torns de nit

 

Si algun dels treballadors compresos en aquest apartat hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de l’interessat, haurà de canviar-li el torn a l’efecte de poder descansar la nit anterior al dia de la votació. Aquest treballador el que haurà de fer és treballar el torn de nit immediatament posterior a la jornada electoral (és a dir, el que comença aquest mateix dia 26 de juny), en aquest cas té dret al fet que se li redueixin del seu torn cinc hores.

 

Exemple: Un treballador és vigilant de seguretat que comença a treballar el diumenge, dia de les eleccions, a les 22 hores. En començar el torn de nit el dia de les eleccions, es considera que treballa el dia de les eleccions i tindrà dret al permís retribuït. A més l’empleat també treballa el dilluns, en el torn de nit, començant a les 22 hores, per la qual cosa podrà fer ús de la reducció de 5 hores.

 

I si he treballat el dissabte?

 

Els membres de la mesa han d’acudir el diumenge amb independència de la jornada de treball del dia anterior. És a dir que pot passar que es treballi fins a les 23.30 del dissabte i el diumenge s’hagi d’anar a ocupar el lloc de la mesa.

 

Està cobert si passa alguna cosa estant en la mesa electoral?

 

Durant tota la jornada electoral els membres que efectivament formen la mesa electoral es poden trobar malament, emmalaltir o tenir un accident. Pel que, independentment de si estan o no coberts d’altra banda, pel fet de ser membre de la mesa s’està protegit per la Seguretat Social, inclosa l’assistència sanitària.

 

S’està protegit davant tots els riscos que es puguin derivar com a membre o suplent de la mesa, sempre que aquests riscos tinguin relació directa amb les funcions electorals. Pel que un accident en aquestes circumstàncies és considerat un accident de treball.

 

A quina hora obren i tanquen els col·legis electorals?

 

La votació comença a les 9 hores del dia 26 de juny, encara que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-se els membres de les meses electorals i que les constitueixin, verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos, etc.), acreditin a apoderats i interventors, etc. La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual el president de la mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local electoral, el president de la mesa li permetrà votar.

 

Vot per correu

 

Els electors que prevegin que en la data de la votació no es trobaran en la localitat on els correspon exercir el seu dret de vot, o que no puguin personar-se davant la mesa electoral, poden emetre el seu vot per correu, prèvia sol·licitud a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral. 

 

TERMINIS – ELECCIONS CORTS GENERALS

Sol·licitud de vot per correu

Del 3 de maig al 16 de juny

Enviament a l’elector de la documentació per al vot per correu per l’Oficina del Cens Electoral

Del 6 al 19 de juny

Remissió per electors del vot per correu

Del 6 al 22 de juny

 

Per tant, els seus treballadors també poden optar per l’opció de votar per correu (el vot per correu se sol·licita en qualsevol oficina del servei de correus des de la convocatòria i fins al desè dia anterior a la votació). 

 

En aquest cas, els treballadors disposarien d’un permís retribuït de fins a 4 hores tant per realitzar la sol·licitud de certificat acreditativa de la seva inscripció en el cens com per a la remissió del vot per correu (un màxim de quatre hores per realitzar les dues gestions). Aquest permís es redueix proporcionalment en el cas de treballadors amb contractes a temps parcial o amb jornada reduïda.

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu