fbpx

EL TERMINI QUE TENEN LES EMPRESES I AUTÒNOMS PER CONTRACTAR UTILITZANT EL MÍNIM EXEMPT DE COTITZACIÓ FINALITZA EL 31 D’AGOST DE 2016

EL TERMINI QUE TENEN LES EMPRESES I AUTÒNOMS PER CONTRACTAR UTILITZANT EL MÍNIM EXEMPT DE COTITZACIÓ FINALITZA EL 31 D'AGOST DE 2016

EL TERMINI QUE TENEN LES EMPRESES I AUTÒNOMS PER CONTRACTAR UTILITZANT EL MÍNIM EXEMPT DE COTITZACIÓ FINALITZA EL 31 D’AGOST DE 2016

EL TERMINI QUE TENEN LES EMPRESES I AUTÒNOMS PER CONTRACTAR UTILITZANT EL MÍNIM EXEMPT DE COTITZACIÓ FINALITZA EL 31 D’AGOST DE 2016 755 531 arluk

El mínim exempt de cotització és un benefici en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes per contractació indefinida. Serà aplicable a tots els contractes indefinits que compleixin els requisits signats entre l’1 de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016.

 

Li recordem que si signa un contracte indefinit, podrà aplicar el següent incentiu, amb independència de la mida de la seva empresa i de l’edat de l’empleat:

 

 • Si el contracta a jornada completa, podrà aplicar una bonificació de 118 euros al mes (una exempció en els primers 500 euros de la base per contingències comunes).

 

 • Si el contracta a temps parcial, la quantia de l’incentiu es redueix de forma proporcional a la jornada treballada, però en tot cas és obligatori que aquesta sigui d’almenys el 50%.

 

L’incentiu s’aplica durant 24 mesos, però si al moment de contractar a l’empleat té menys de deu treballadors, podrà aplicar l’exempció sobre els primers 250 euros de base durant 12 mesos més.

 

Aquest benefici es podrà aplicar tant per a les noves contractacions indefinides com per a la conversió d’un contracte temporal en indefinit sempre que compleixin tots els requisits exigits.

 

 

Què succeeix si la nova contractació es formalitza a mitjan mes?

 

La quantia de 500 euros es refereix a un mes complet en situació d’alta en la Seguretat Social, per la qual cosa si el període d’activitat és inferior, l’import del mínim exempt de cotització es redueix de forma proporcional. D’igual forma, si el contracte es transforma a mitjan mes, i sempre que es compleixin tots els requisits per accedir al benefici, aquest s’aplicarà de forma proporcional a partir de la data de formalització del contracte indefinit.

 

 

El 31 d’agost de 2016 finalitza el termini

 

El mínim exempt de cotització serà aplicable a tots els contractes indefinits que compleixin els requisits signats entre l’1 de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016.

 

 

Quins requisits s’exigeixen per poder-se beneficiar del mínim exempt de cotització?

 

Per poder-se beneficiar del mínim exempt de cotització les empreses i autònoms han de:

 

 • Signar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa. Per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis en l’empresa en els 30 dies anteriors a la signatura del contracte.

 

 • Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des de la data d’efectes del contracte indefinit amb aplicació de la reducció, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total assolida, almenys, amb aquesta contractació.

 

 • No haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment com a improcedents o per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a dret, realitzats en els 6 mesos anteriors a la signatura dels contractes que donen dret al benefici previst. L’exclusió del dret a la bonificació o reducció derivades de l’incompliment d’aquest requisit afectarà un nombre de contractes equivalent al d’extincions produïdes.

 

 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social. Aquest requisit serà exigible tant en la data d’efectes de l’alta dels treballadors com durant l’aplicació del benefici. Si durant el període d’aplicació del benefici existís una falta d’ingrés, total o parcial, de les obligacions en termini reglamentari, es produirà la pèrdua automàtica del benefici respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en aquest termini, i aquests períodes es consideraran com a consumits a l’efecte del còmput del temps màxim d’aplicació del benefici.

 

 • No haver estat excloses de l’accés als beneficis de programes d’ocupació per la comissió de determinades infraccions greus o molt greus del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000.

 

 

Quins contractes queden exclosos de l’aplicació del mínim exempt de cotització?

 

Per les seves peculiars característiques queden exclosos de l’aplicació del mínim exempt de cotització els següents contractes:

 

 • Relacions laborals de caràcter especial.

 

 • Contractacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l’empresari o dels qui tinguin el control empresarial, ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims. S’exceptua del que es disposa en el paràgraf anterior la contractació dels fills que reuneixin les condicions previstes en la disposició addicional desena de la Llei 20/2007, de l’11 de juliol, de l’estatut del treball autònom.

 

 • Contractació de treballadors l’activitat dels quals determini la seva inclusió en qualsevol dels sistemes especials establerts en el règim general de la Seguretat Social.

 

 • Contractació d’empleats que excepcionalment pugui tenir lloc en els termes establerts en els articles 20 i 21, així com en les disposicions addicionals quinzena i dissetena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 2015, i en preceptes equivalents de posteriors Lleis de pressupostos generals de l’Estat (personal al servei del sector públic; societats mercantils públiques; i fundacions del sector públic i consorcis).

 

 • Contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses del que formin part i els contractes del qual s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat uns o altres declarats judicialment com a improcedents, o per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els sis mesos anteriors a la signatura dels contractes que donen dret al benefici.

 

 • Contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte haguessin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit.

 

 

Què succeeix si l’empresa no compleix els seus compromisos?

 

Si l’empresa no compleix els requisits, haurà de pagar les quantitats que va deixar de pagar per aquesta exempció, així com el recàrrec i els interessos corresponents per cotitzar tard, en alguns casos.

 

Si l’incompliment és en els primers 12 mesos, s’haurà de pagar tota la quantitat que no es va pagar. Si l’incompliment és entre els mesos 13 i el 24 solament la quantitat no cotitzada des del mes 13. I si l’incompliment és entre els mesos 25 i 36, la quantitat no cotitzada des del mes 25.

 

A més, pels incompliments les empreses podran ser sancionades per la Inspecció de Treball.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu