fbpx

DES DE L’1 D’AGOST DE 2018 S’INCENTIVA L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS

DES DE L'1 D'AGOST DE 2018 S'INCENTIVA L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS

DES DE L’1 D’AGOST DE 2018 S’INCENTIVA L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS

DES DE L’1 D’AGOST DE 2018 S’INCENTIVA L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS 800 445 arluk

Amb efectes des de l’1 d’agost de 2018, en els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi que en el seu padró municipal, actualitzat a l’inici de l’activitat, constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no seran aplicables les reduccions i bonificacions pels 12 mesos posteriors al període inicial contemplades de forma general.

 

Com ja l’hem anat informant, al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2018, que ha incorporat algunes novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social. Entre elles, volem destacar que amb efectes des de l’1 d’agost de 2018 s’amplia en 12 mesos l’aplicació de la «tarifa plana» de 50 euros per als autònoms que desenvolupin la seva activitat en un municipi amb menys de 5.000 habitants.

 

La novetat suposa l’ampliació en 12 mesos de l’aplicació de la «tarifa plana» de 50 euros quan el treballador per compte propi desenvolupi la seva activitat en un municipi que en el seu padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat constin menys de 5.000 habitants.

 

Per beneficiar-se d’aquestes reduccions durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, haurà de:

 

  • Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor al moment de l’alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que causa el dret a l’incentiu.

 

  • Estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals, i el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada ha correspondre a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5.000 habitants.

 

  • Mantenir l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el municipi esmentat anteriorment en els dos anys següents a l’alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que causa el dret a l’incentiu contemplat en aquest article; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

 

S’han de tenir en compte dues notes:

 

  • Primera, que en aquests casos no seran aplicable les reduccions i bonificacions per als mesos 13è a 24è contemplades per a cada supòsit.

 

  • Segona, que en cas de no complir els requisits que s’acaben d’indicar, el treballador per compte propi o autònom haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del primer dia del mes següent que quedi acreditat l’incompliment.

 

La regulació de la tarifa plana, considerant la modificació que dóna lloc a aquesta «entrada», no presenta altres variacions, de manera que segueix sent aplicable:

 

  • Als treballadors per compte propi que quedin inclosos en el grup primer de cotització del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar i als socis de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que quedin enquadrats en el RETA o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, dins del grup primer de cotització (novament es deixa passar l’oportunitat d’aclarir el tema de l’aplicació d’aquests beneficis als socis de societats de capital).

 

  • Als autònoms que generin una altra ocupació, això és, als beneficiaris d’aquesta mesura que, una vegada iniciada la seva activitat, contractin treballadors per compte d’altri.

 

  • Finalment, segueix vigent la regla que en el cas que la data d’efectes de l’alta en el RETA no coincideixi amb el primer dia del respectiu mes natural, el benefici corresponent a aquest mes s’aplicarà de forma proporcional al nombre de dies que hi estigui donat d’alta.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu