fbpx

DELEGATS DE PERSONAL I COMITÈ D’EMPRESA. QUÈ HEM DE SABER? QUINES GARANTIES LABORALS TENEN?

DELEGATS DE PERSONAL I COMITÈ D'EMPRESA. QUÈ HEM DE SABER? QUINES GARANTIES LABORALS TENEN?

DELEGATS DE PERSONAL I COMITÈ D’EMPRESA. QUÈ HEM DE SABER? QUINES GARANTIES LABORALS TENEN?

DELEGATS DE PERSONAL I COMITÈ D’EMPRESA. QUÈ HEM DE SABER? QUINES GARANTIES LABORALS TENEN? 225 225 arluk

Entre altres garanties laborals, tenen prioritat de permanència en l’empresa en els supòsits de suspensió o extinció per causes tecnològiques o econòmiques i en els supòsits de mobilitat geogràfica per raons tècniques, organitzatives o productives; No ser acomiadat ni sancionat durant l’exercici de les seves funcions ni dins de l’any següent a l’expiració del seu mandat, si la sanció pretén basar-se en l’acció del treballador en l’exercici de la seva representació; Disposar d’un crèdit d’hores mensuals retribuïdes, etc.

 

Com ja sabem, la participació dels treballadors, que constitueix un dret laboral bàsic es pot dur a terme a través de dos canals de representació: la unitària o la sindical.

 

El sistema de representació unitària està constituït per òrgans que són triats per tots els treballadors de l’empresa: delegats sindicals i seccions sindicals.

 

El sistema de representació sindical està constituït per òrgans sindicals en l’àmbit d’empresa: delegats de personal i comitè d’empresa.

 

A continuació els informem d’una sèrie de qüestions en relació amb aquests òrgans sindicals que no ha d’oblidar.

 

Delegats de personal

 

Constitueixen la representació dels treballadors en l’empresa o centre de treball que tinguin menys de 50 i més de 10 treballadors. Igualment hi podrà haver un delegat de personal en aquelles empreses o centres que tinguin entre 6 i 10 treballadors, si així ho decidissin aquests per majoria.

 

Els delegats de personal podran ser: fins a 30 treballadors, un; de 31 a 49 treballadors, tres.

 

Comitès d’empresa

 

És l’òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors de l’empresa o centre de treball per a la defensa dels seus interessos, i es constituirà a cada centre de treball que tingui un cens de 50 treballadors o més.

 

En empreses que tinguin a la mateixa província o en municipis limítrofs més d’un centre de treball que en cadascun dels seus censos no arribin als 50 treballadors, però que en el seu conjunt sí, es constituirà un comitè d’empresa conjunt. Quan uns centres tinguin 50 treballadors i uns altres de la mateixa província no, en els primers es constituiran comitès d’empresa propis i amb tots els segons se’n constituirà un altre.

 

El nombre de components del comitè d’empresa en funció al nombre de treballadors:

 

 • De 50 a 100 treballadors: cinc.
 • De 101 a 250 treballadors: nou.
 • De 251 a 500 treballadors: tretze.
 • De 501 a 750 treballadors: disset.
 • De 751 a 1.000 treballadors: vint-i-un.
 • De 1.000 en endavant, dos per cada mil o fracció amb un màxim de setanta-cinc.

 

Els comitès d’empresa o centre de treball triaran d’entre els seus membres un president i un secretari del comitè i elaboraran el seu propi reglament de procediment, i en remetran una còpia a l’autoritat laboral, a l’efecte de registre, i a l’empresa.

 

Es podrà pactar en conveni col·lectiu la constitució i funcionament d’un comitè intercentres, amb un màxim de 13 membres que tindran les funcions que es prevegin en el conveni col·lectiu que acordi la seva creació.

 

Qui pot promoure eleccions a delegats de personal i membres de comitès d’empresa?

 

 • Les organitzacions sindicals més representatives.
 • Les que comptin amb un mínim d’un 10 per 100 de representants en l’empresa.
 • Els treballadors del centre de treball per acord majoritari.

 

Qui pot triar als delegats de personal i als membres del comitè d’empresa?

 

Tots els treballadors nacionals o estrangers de l’empresa o centre de treballs majors de 16 anys i amb una antiguitat en l’empresa, d’almenys, un mes.

 

Qui pot ser triat delegat de personal o membre del comitè d’empresa?

 

Els treballadors nacionals o estrangers que tinguin 18 anys complerts i una antiguitat en l’empresa, d’almenys, 6  mesos, excepte en aquelles activitats en què, per mobilitat de personal, es pacti en conveni col·lectiu un termini inferior, amb el límit mínim de 3 mesos d’antiguitat.

  

Quin és la durada del seu mandat?

 

Serà de 4 anys, s’entendrà que es mantindran en funcions en l’exercici de les seves competències i de les seves garanties fins que no s’hagin promogut i celebrat noves eleccions.

 

Solament podran ser revocats els delegats de personal i membres del comitè durant el seu mandat, per decisió dels treballadors que els hagin triat, mitjançant assemblea convocada a aquest efecte a instàncies d’un terç, com a mínim, dels electors i per majoria absoluta, mitjançant sufragi personal, lliure, directe i secret. No obstant això, aquesta revocació no es podrà efectuar durant la tramitació d’un conveni col·lectiu, ni es replantejarà fins transcorreguts, almenys, 6  mesos.

 

Les substitucions, revocacions, dimissions i extincions de mandat es comunicaran a l’oficina pública depenent de l’Autoritat Laboral i a l’empresari, i publicaran al tauler d’anuncis.

 

Competències

 

Són les mateixes per a tots dos òrgans de representació de personal.

 

El comitè d’empresa té dret a ser informat i consultat per l’empresari sobre aquelles qüestions que puguin afectar els treballadors, sobre la situació de l’empresa i l’evolució de l’ocupació en els termes següents:

 

 • Informació trimestral sobre l’evolució general del sector econòmic, situació econòmica de l’empresa, evolució recent i probable de les seves activitats, producció i vendes; previsions de contractació i les seves modalitats; estadístiques sobre absentisme, accidents de treball i malalties professionals, estudis sobre medi ambient laboral i mecanismes de prevenció.
 • Informació anual sobre aplicació en l’empresa del dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes amb dades sobre proporcionalitat en els diferents nivells professionals i plans d’igualtat, si escau i sobre les mesures que s’haguessin adoptat per fomentar la igualtat de l’empresa.
 • Amb la periodicitat necessària, el comitè d’empresa tindrà dret a conèixer el balanç, els comptes de resultats, la memòria i altra documentació que es faciliti als socis, si escau; els models de contracte de treball que s’utilitzin i els documents relatius a la terminació de la relació laboral; les sancions per faltes molt greus i a rebre la còpia bàsica dels contractes i pròrrogues i les seves denúncies en el termini de 10 dies.
 • Tindrà dret a ser informat i consultat sobre totes les decisions de l’empresa que poguessin provocar canvis rellevants en l’organització del treball i en els contractes de treball, així com sobre l’adopció de mesures preventives, especialment en cas de risc per a l’ocupació.

 

El comitè d’empresa tindrà dret a emetre informe amb caràcter previ, i en un termini màxim de 15 dies des que hagin estat sol·licitades i remeses les informacions corresponents, en les següents qüestions:

 

 • Reestructuracions de plantilles i cessaments totals, definitius, parcials o temporals.
 • Reduccions de jornada.
 • Trasllat total o parcial d’instal·lacions.
 • Processos de fusió, absorció o modificació de l’estatus jurídic de l’empresa que incideixi en el volum d’ocupació.
 • Plans de formació professional.
 • Sistemes d’organització i control de treball.

 

A més, el comitè d’empresa tindrà les següents competències:

 

 • Exercir una labor de vigilància en el compliment de les normes laborals, de seguretat social i d’ocupació; condicions de seguretat i salut en el treball; aplicació del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
 • Participar en la gestió d’obres socials en benefici dels treballadors i els seus familiars.
 • Col·laborar quan es determini per conveni col·lectiu, amb la direcció de l’empresa en l’increment de la productivitat i en la posada en funcionament de mesures de conciliació.
 • Informar els seus representats dels temes i assumptes que repercuteixin en les relacions laborals.

 

El comitè d’empresa, com a òrgan col·legiat, pot exercir accions administratives o judicials en tot el relatiu a l’àmbit de les seves competències, per decisió majoritària dels seus membres.

 

Els membres i experts que assisteixin al comitè d’empresa observaran el deure de secret respecte a la documentació que es faciliti amb caràcter reservat.

 

Garanties laborals

 

Els membres del comitè d’empresa i els delegats de personal, a resguard del disposat en els convenis col·lectius, tenen com a mínim les següents garanties:

 

 • Obertura d’expedient contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus o molt greus, en el qual seran escoltats l’interessat, el comitè o la resta dels delegats de personal.
 • Prioritat de permanència en l’empresa en els supòsits de suspensió o extinció per causes tecnològiques o econòmiques i en els supòsits de mobilitat geogràfica per raons tècniques, organitzatives o productives.
 • No ser acomiadat ni sancionat durant l’exercici de les seves funcions ni dins de l’any següent a l’expiració del seu mandat, si la sanció es pretén basar en l’acció del treballador en l’exercici de la seva representació.
 • Expressar amb llibertat les seves opinions en les matèries concernents a l’esfera de la seva representació, amb la possibilitat de publicar o distribuir, sense pertorbar el normal desenvolupament del treball, les publicacions d’interès laboral o social, comunicant-ho a l’empresa.
 • Disposar d’un crèdit d’hores mensuals retribuïdes, cadascun dels membres del comitè o delegats a cada centre de treball, per a l’exercici de les seves funcions de representació, d’acord amb la següent escala:

 

 • fins a 100 treballadors: 15 hores/mes.
 • De 101 a 250 treballadors: 20 hores/mes.
 • De 251 a 500 treballadors: 30 hores/mes.
 • De 501 a 750 treballadors: 35 hores/mes.
 • De 751 en endavant: 40 hores/mes.

 

 • Es podrà pactar en conveni l’acumulació d’hores dels diferents membres del comitè d’empresa i, si escau, dels delegats de personal en un o varis dels seus components, sense depassar el màxim total, i podrà quedar rellevat o rellevats del treball, sense perjudici de la seva remuneració.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu