fbpx

Declaracions d’impostos mes d’abril

Declaracions d'impostos mes d'abril

Declaracions d’impostos mes d’abril

Declaracions d’impostos mes d’abril 626 417 Grup Simon

S’ha publicat al BOE el Reial decret llei 14/2020 pel qual s’amplia en un mes el termini de presentació de totes les declaracions d’impostos mes d’abril

Al BOE del dia 15 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’amplia en un mes el termini de presentació de totes les declaracions d’impostos del mes d’abril per a contribuents amb facturació inferior a 600.000 € en 2019, i s’ajorna, per tant, la presentació de la declaració trimestral de l’IVA, el pagament fraccionat de l’impost sobre societats, així com el de l’IRPF.

Com ja l’hem informat, el Consell de Ministres del dia 14 d’abril ha aprovat el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, que permet prolongar el termini de presentació de declaracions i autoliquidacions d’impostos per a pimes i autònoms. Era un clam de tots els col·lectius, tant d’associacions com d’assessors fiscals, i 5 dies abans de la finalització del termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions del mes d’abril, el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril (publicat al BOE i en vigor el 15 d’abril), estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries fins al 20 de maig de 2020.

En concret, la norma estableix que en l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat:

  • Els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d’aquells obligats amb volum d’operacions inferior a 600.000 euros l’any 2019 el venciment dels quals es produeixi a partir del 15 d’abril de 2020 i fins al dia 20 de maig de 2020 s’estendran fins a aquesta data.
  • Per al cas que la forma de pagament triada sigui la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions s’estendrà fins al 15 de maig de 2020.

Per al cas que els obligats siguin Administracions públiques, inclosa la Seguretat Social, serà requisit necessari que el seu últim pressupost anual aprovat no superi la quantitat de 600.000 euros.

L’anterior no és aplicable:

  • Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei de l’impost sobre societats, amb independència del seu import net del volum de negocis.
  • Als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’IVA regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei de l’impost sobre el valor afegit, amb independència del seu volum d’operacions.

Finalment, es precisa que el que s’estableix en el Reial decret llei 14/2020 que estem ressenyant, no és aplicable en relació amb la presentació de declaracions regulades pel Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova el codi duaner de la Unió i/o per la seva normativa de desenvolupament.

Per a qualsevol dubteu poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu