fbpx

Declaració IVA retencions i pagaments fraccionats

Declaración IVA retenciones y pagos fraccionados

Declaració IVA retencions i pagaments fraccionats

Declaració IVA retencions i pagaments fraccionats 626 417 Grup Simon

COVID-19. Recordatori abril 2020: Declaració IVA retencions i pagaments fraccionats

Les obligacions del mes d’abril (termini que acaba el dia 20) de les declaracions IVA retencions i pagaments fraccionats de societats. Així com la renda corresponent al primer trimestre 2020 no s’ha modificat, malgrat la situació generada pel COVID-19, i la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març, igual que succeeix amb la resta d’autoliquidacions de tributs estatals. La possibilitat d’ajornar l’import que resulti a pagar, sense garanties i amb interessos bonificats només està prevista per a PIMES i autònoms.

Li recordem que l’obligació de presentar el mes d’abril (el termini acaba el 20 d’abril) les declaracions IVA retencions i pagaments fraccionats de societats (exercici  en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) corresponent al primer trimestre 2020, no s’ha modificat malgrat la situació generada pel COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març, igual que succeeix amb la resta d’autoliquidacions de tributs estatals.

Excepte canvis d’última hora que el Govern modifiqui els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions i de les declaracions informatives, dels quals els mantindrem informat, avui dia cal presentar aquestes declaracions d’acord amb els terminis i el calendari oficial de l’Agència Tributària, i pagar en el seu cas a Hisenda.

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) i diversos col·lectius professionals,  estan sol·licitant al Govern que suspengui no sols el pagament de cotitzacions de març, sinó també les d’abril i que s’ajorni al següent trimestre -fins al mes de juliol- el pagament d’impostos de gener a març.

Atenció. Existeix la possibilitat d’ajornar l’import que resulti a pagar de les declaracions, sense garanties fins a sis mesos (tres mesos sense interessos), i que expliquem més endavant.

Hem de recordar que si es presenten fora de termini, els autònoms i empreses s’exposen a un recàrrec del 5% si el realitzen de manera voluntària, o amb una sanció entre el 50% i el 150% de l’import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l’Agència Tributària.

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

En concret, excepte canvis d’última hora pel Govern, el pròxim dia 20 d’abril s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 1r TRIMESTRE 2020 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’abrilfinalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat del 2020 de l’impost sobre societats.

Atenció. Enguany, els comptes de les empreses poden presentar elements nous, derivats precisament d’aquesta situació, que està conduint a l’alentiment de l’activitat de les empreses i/o a la reducció dels seus ingressos i la seva liquiditat, al mateix temps que es veuen obligades a assumir despeses extraordinàries.

Referent a això, i en les circumstàncies actuals, resulta d’especial interès analitzar les partides comptables (i les seves implicacions en la determinació de la base imposable de l’impost sobre societats) relacionades amb, entre altres, els següents conceptes:

 • Les deterioracions de participacions en empreses del grup, multigrup i associades, d’actius financers mantinguts per negociar, d’existències, o de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries; o bé de les inversions mantingudes fins al venciment.
 • Les deterioracions de préstecs i partides a cobrar o les provisions per execució d’avals.
 • Les quitacions i descomptes ordinaris i extraordinaris concedits en el marc d’operacions comercials.
 • Les pèrdues per venda de crèdits.
 • Les provisions que puguin derivar de reorganitzacions laborals (EROs, ERTOs, modificació de condicions de treball) o d’una altra mena de reestructuracions de l’activitat.
 • Les provisions que pogués ser necessari comptabilitzar per reflectir possibles indemnitzacions per incompliments contractuals.
 • Les provisions per operacions comercials (devolucions de vendes i garanties) o per contractes onerosos.
 • Tot això, sense oblidar la necessària atenció a una correcta periodificació comptable d’ingressos i despeses.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

El model 202 s’ha de presentar de manera obligatòria, per via telemàtica, encara que sigui quota zero. El termini màxim de presentació finalitza el pròxim dia 20 d’abril, tret que domiciliï el pagament, que en aquest cas, el termini finalitza el 15 d’abril.

AJORNAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS

L’article 14 del RD-Llei 7/2020, permet l’ajornament de pagament dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions en què el termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament.

La durada de l’ajornament és de 6 mesos, dins dels quals no es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

Requisits (sense necessitat de presentar garanties):

 • Que es tracti de deutes que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.
 • Que els qui ho sol·licitin siguin persones o entitats el volum d’operacions de les quals l’any 2019 hagi estat inferior a 6.010.121,04 €.
 • Que les sol·licituds d’ajornament no superin 30.000,00 €. Aquest import inclou, a banda de les noves sol·licituds, la resta d’ajornaments i fraccionaments pendents sobre els quals no s’hagin aportat garanties.

A la pràctica, les novetats introduïdes són les següents, ja que les PIMES ja podien ajornar determinats deutes tributaris per import de 30.000,00 €, sense aportació de garanties:

 • Durant els tres primers mesos de l’ajornament sol·licitat en aplicació d’aquest Reial decret llei no es reportaran interessos.
 • S’obre la possibilitat d’ajornar els deutes derivats de retencions i ingressos a compte i els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

EXEMPLE

Una autoliquidació a ingressar amb una quota de 25.000 euros. Amb el RD-llei 7/2020, es concedeix ajornament a 6 mesos, dels quals no es reporten interessos els tres primers.

 • Amb RD-llei 7/2020: l’import a ingressar serà de 25.000 euros si ingressa dins dels tres primers mesos.
 • Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.233,09 euros si ingressa a tres mesos.
 • Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a quatre mesos, l’import serà de 25.078,13 euros.
 • Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.312,50 euros si ingressa a quatre mesos.
 • Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a cinc mesos, l’import serà de 25.156,25 euros.
 • Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.391,91 euros si ingressa a cinc mesos.
 • Amb RD-llei 7/2020: si ingressa al venciment de l’ajornament (sis mesos), l’import serà de 25.234,38 euros.
 • Sense RD-llei 7/2020: l’import a ingressar era de 25.468,75 euros si ingressa a sis mesos.

Per aquest motiu, els preguem que es posin en contacte amb nosaltres i així poder solucionar el lliurament de documentació i dades necessàries per poder realitzar la confecció  i presentació d’aquestes declaracions.

Per a més informació sobre declaració IVA retencions i pagaments fraccionats  no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu