fbpx

Contracte Fix Discontinu

Contracte Fix Discontinu

Contracte Fix Discontinu 150 150 Grup Simon

ERTE. Model de sol·licitud col·lectiva de la prestació extraordinària per a treballadors amb contracte fix discontinu

A la pàgina web del SEPE s’ha publicat el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària dels treballadors amb contracte fix discontinu o que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que han estat afectats per ERTO, una vegada finalitzada la campanya. La sol·licitud s’haurà de presentar en els 15 dies següents al fet que es produeixi la situació de desocupació, tenint en compte que per a les situacions produïdes abans de la data d’entrada en vigor del RDL 30/2020 (30 de setembre) el termini serà de 15 dies des de la seva entrada en vigor, és a dir, fins al 15 d’octubre.

Li recordem que d’acord amb el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, en el cas de persones amb contracte fix discontinu o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, que hagin estat afectades, durant tot o part de l’últim període teòric d’activitat, per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) basat en causes de força major o per causes ETOP, se’ls reconeixerà aquesta prestació extraordinària quan deixin d’estar afectades per l’ERTO perquè s’ha arribat a la data en què hagués finalitzat el període d’activitat inicialment previst.

Per al reconeixement d’aquesta prestació, s’haurà de presentar per part de l’empresa una sol·licitud col·lectiva de prestacions extraordinàries, que inclourà totes les persones que deixin d’estar afectades per l’expedient de regulació temporal d’ocupació.

Doncs bé, en l’apartat d’informació a les empreses de la pàgina web del SEPE de l’espai dedicat a les mesures COVID-19 s’ha publicat el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària dels treballadors amb contracte fix discontinu o que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes que han estat afectats per ERTO, una vegada finalitzada la campanya.

Vegeu: enllaç a la plantilla

Igualment serà reconeguda aquesta prestació extraordinària als qui, havent-se trobat en algun dels supòsits previstos en les lletres b) a d) de l’article 25.6 del RDL 8/2020, hagin estat beneficiaris de qualsevol d’aquestes mesures, sempre que, una vegada esgotades, continuïn desocupats i sense dret a percebre prestacions per desocupació de nivell contributiu ni assistencial, o les esgotin abans del dia 31 de gener de 2021. En aquest supòsit, seran els treballadors afectats els qui hauran de sol·licitar la prestació extraordinària.

La sol·licitud s’haurà de presentar en els quinze dies següents al fet que es produeixi la situació de desocupació, tenint en compte que per a les situacions produïdes abans de la data d’entrada en vigor d’aquest RDL 30/2020 el termini serà de 15 dies des de la seva entrada en vigor, és a dir, fins al 15 d’octubre.

La durada d’aquesta prestació extraordinària s’estendrà fins al 31 de gener de 2021, tenint en compte que la prestació es podrà interrompre per la reincorporació temporal del treballador a la seva activitat anterior, i en aquest cas l’empresa estarà obligada a comunicar a l’entitat gestora la baixa del treballador en la prestació extraordinària.

En el cas que el treballador iniciï una feina per compte propi o per compte d’altri, però en una empresa diferent d’aquella en la qual tenia subscrit el contracte de treball com a fix discontinu, serà el treballador qui estarà obligat a comunicar la seva baixa a l’entitat gestora.

No obstant això, en tots els casos, aquesta prestació extraordinària es podrà reprendre prèvia sol·licitud del treballador que acrediti el cessament involuntari en la feina per compte propi o si es trobés novament en situació legal de desocupació, sempre que la preceptiva sol·licitud es presenti abans del dia 31 de gener de 2021.

Es preveu igualment la que es mantingui en la data del naixement del dret o que s’adquireixi amb posterioritat, prèvia deducció en el seu import de la part proporcional al temps treballat.

La quantia de la prestació a percebre per part dels beneficiaris serà idèntica a l’última prestació contributiva per desocupació que l’afectat hagués percebut o, en el seu cas, la quantia mínima de la prestació contributiva, abonada per períodes mensuals.

Per a obtenir més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu