fbpx

CONEIX ELS LÍMITS DEL TREBALL NOCTURN?

CONEIX ELS LÍMITS DEL TREBALL NOCTURN?

CONEIX ELS LÍMITS DEL TREBALL NOCTURN?

CONEIX ELS LÍMITS DEL TREBALL NOCTURN? 350 242 arluk

Els treballadors nocturns no poden tenir jornades de més de 8 hores de mitjana, prenent com a referència un període de 15 dies. A més no poden fer hores extra. Alguns convenis col·lectius amplien el període de referència, però sempre amb una jornada diària mitjana de 8 hores. A més, des del 31 de juliol de 2016 quan els treballadors nocturns realitzen treballs amb riscos especials o tensions físiques o mentals importants, no poden treballar més de 8 hores en un període de 24 hores.

 

Si la seva empresa té treballadors nocturns, ha de saber que no tots els treballadors ho poden ser i a més els qui ho són tenen uns límits específics. 

 

Què es considera treball nocturn?

 

D’acord amb l’article 36 de l’Estatut dels Treballadors, es considera treball nocturn el realitzat entre les 10 de la nit i les 6 del matí. L’empresari que recorri regularment a la realització de treball nocturn haurà d’informar d’això a l’autoritat laboral.

 

Per conveni col·lectiu aquest període es pot augmentar, per exemple considerant treball nocturn el que es realitzi fins a les 7 del matí, però no es pot disminuir. 

 

Quan és nocturn un treballador?

 

Partint del que hem comentat anteriorment, es considerarà treballador nocturn a aquell que realitzi normalment en període nocturn una part no inferior a 3 hores de la seva jornada diària de treball, així com a aquell que es prevegi que pot realitzar en aquest període una part no inferior a un terç de la seva jornada de treball anual.

 

No poden ser treballadors nocturns: 

 

  • Els menors d’edat ni els qui tinguin un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

 

  • Les dones embarassades o lactants tenen una protecció especial respecte al treball nocturn. Si l’avaluació de riscos indica que existeix un risc per a la seguretat, la salut, l’embaràs o la lactància, l’empresa haurà de dur a terme les mesures necessàries per evitar aquest risc, adaptant les condicions i el temps de treball, inclosa la no realització de treball nocturn o a torns.

 

 

Limitacions

 

La jornada de treball dels treballadors nocturns no podrà excedir de 8 hores diàries de mitjana, en un període de referència de 15 dies. Aquests treballadors no podran realitzar hores extraordinàries (excepte si són necessàries per prevenir i reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents).

 

Atenció. Si la feina de l’empresa és a torns, i un d’ells és de nit, cap treballador pot estar en el torn de nit més de 2 setmanes consecutives, tret que voluntàriament així ho demani.

 

Novetats a partir del 31 de juliol de 2016: jornada màxima dels treballadors nocturns en treballs amb riscos especials o tensions importants.

 

D’acord amb el Reial decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn, i amb efectes des del 31 de juliol de 2016, quan els treballadors nocturns realitzen treballs amb riscos especials o tensions físiques o mentals importants, no poden treballar més de 8 hores en un període de 24 hores.

 

Aquests riscos o aquestes tensions seran indicats en el conveni col·lectiu o per acord entre empresa o representants dels treballadors.

 

Aquest límit només es pot obviar en el cas que calgui prevenir o reparar danys extraordinaris o urgents, o en el cas de treballs a torns, quan no arribi el relleu del torn per una causa que no sigui imputable a l’empresa.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu