fbpx

COMPROVI I ANALITZI ELS AVANTATGES FISCALS DE LES EMPRESES FAMILIARS

COMPROVI I ANALITZI ELS AVANTATGES FISCALS DE LES EMPRESES FAMILIARS

COMPROVI I ANALITZI ELS AVANTATGES FISCALS DE LES EMPRESES FAMILIARS

COMPROVI I ANALITZI ELS AVANTATGES FISCALS DE LES EMPRESES FAMILIARS 304 166 arluk

És important efectuar una revisió periòdica del compliment dels requisits i criteris utilitzats per l’Administració tributària per poder aplicar els incentius fiscals que la normativa estatal i autonòmica regula per a les empreses de caràcter familiar, especialment,  en l’impost sobre el patrimoni (exempció en les accions o participacions socials d’empreses) i en  l’impost sobre successions i donacions (amb bonificacions d’entre el 95% i el 99% en funció de la comunitat autònoma).

 

La constitució d’una empresa familiar pot suposar un estalvi fiscal significatiu, i es pot acollir a reduccions de fins a un 95% o 99% (en funció de la comunitat autònoma) en l’impost sobre successions i donacions, i que les accions o participacions socials de l’empresa familiar estiguin exemptes en l’impost sobre el patrimoni, sempre que es reuneixin una sèrie de requisits establerts en la normativa aplicable (estatal i autonòmica). 

 

A més, aquest tipus d’empreses ajuden a realitzar una millor gestió dels ingressos familiars.

 

Per això és important efectuar una revisió periòdica del compliment dels requisits i criteris utilitzats per l’Administració tributària per poder aplicar els incentius fiscals que la normativa estatal i autonòmica regula per a les empreses de caràcter familiar, especialment, en l’impost sobre el patrimoni i en  l’impost sobre successions i donacions. 

 

Atenció. La falta de revisió o actualització d’aquests requisits pot provocar que si s’incompleix alguna de les condicions establertes, no s’apliqui aquests avantatges fiscals, amb el consegüent cost fiscal. L’estalvi fiscal de les empreses familiars pot ser bastant important, especialment si es desitja transmetre la seva titularitat a una altra persona i a l’hora de pagar l’impost sobre el patrimoni.

 

La figura de l’empresa familiar, la podem definir, de forma general, com aquella en la qual una família ostenta el control i la direcció de l’estratègia general. És a dir, és una empresa en la qual la major part del capital, o almenys una part significativa, forma part de la massa patrimonial d’un conjunt de subjectes interconnectats per relacions familiars.

 

Tanmateix, la norma fiscal és més restrictiva en la seva interpretació del que constitueix una empresa familiar i imposa una sèrie de requisits. 

 

Així, perquè una societat pugui ser considerada com a empresa familiar és necessari que estigui constituïda com a societat mercantil (societat limitada o societat anònima), o un grup d’empreses on la persona que exerceix el seu control tingui, almenys, el 5% de les seves accions o participacions, i les seves funcions han de suposar, almenys, el 50% dels seus rendiments nets del treball, activitat empresarial o professional de l’exercici en curs. En el cas que l’empresa no pertanyi a una sola persona, sinó a un grup familiar, entenent-se per tal els cònjuges (marit i esposa), els ascendents (pares i avis), els descendents (fills i néts) o els col·laterals de segon grau per consanguinitat, afinitat o adopció (germans i gendre o nora), aquest percentatge augmentarà al 20%.

 

Quins requisits han de tenir en compte les empreses familiars per beneficiar-se d’aquests incentius fiscals?

 

  1. a) Compliment del percentatge de participació en el capital social individualment (5%) o en l’àmbit del grup familiar (20%) conjuntament amb el cònjuge, ascendents o descendents fins a segon grau en el cas de l’impost sobre el patrimoni o de tercer grau per poder gaudir de la bonificació en l’impost sobre successions i donacions.

 

  1. b) Les retribucions rebudes de l’empresa familiar han de suposar la principal font de renda, i s’entén que es compleix el requisit quan supera el 50% dels rendiments del treball i activitats econòmiques. Per a això s’ha de verificar així mateix que s’executen tasques de direcció efectiva en la societat.

 

Per al còmput del percentatge anterior s’exclouen les percepcions procedents d’altres entitats participades a les quals s’apliqui el règim d’exempció.

 

  1. c) L’entitat ha de desenvolupar una activitat econòmica. Existeix una regulació específica per a les entitats l’activitat principal de les quals sigui l’arrendament d’immobles (han de comptar almenys amb una persona contractada) i les societats “holding” (que ostentin participacions superiors al 5% en altres entitats i comptin amb mitjans per a la gestió de les participacions).

 

Malgrat això s’ha d’assenyalar que els òrgans de la inspecció dels tributs estan sent cada vegada més rigorosos en exigir que existeixi una gestió efectiva de l’activitat per part de la persona contractada, qüestió que s’haurà d’acreditar en cada cas concret.

 

D’altra banda, és molt important ressenyar que l’exempció en l’impost sobre el patrimoni, així com la bonificació en l’impost sobre successions i donacions s’apliquen a la proporció d’actius afectes existents minorats en els deutes en relació amb el patrimoni total de l’entitat.

 

Per tant, assegurar la concurrència d’aquests requisits per a cada cas concret és un exercici no només recomanable, sinó necessari, pel qual s’ha de tenir en compte la interpretació que d’aquests requisits fan els diferents tribunals i òrgans administratius.

 

Tingui en compte la planificació fiscal de la seva empresa familiar i verifiqui amb el seu assessor el compliment d’aquests requisits, i comprovi: 

 

  • L’existència de la participació mínima individualment o del grup familiar, així com l’estructura societària existent de les diverses participacions en entitats.

 

  • L’import de les retribucions percebudes i la seva proporció respecte de la resta de rendes en un o diversos membres del grup familiar, així com de la realització d’efectives funcions de direcció.

 

  • Que l’empresa que apliqui l’exempció o la reducció realitza efectivament una activitat econòmica amb els mitjans materials i humans necessaris.

 

  • L’existència de persona contractada que gestioni les activitats en empreses dedicades a l’arrendament d’immobles. En el cas d’entitats “holding” o capçaleres de grup resulta especialment recomanable concentrar les funcions de direcció i retribucions dels titulars de les participacions.

 

  • La possible existència d’actius no afectes segons la norma fiscal i avaluar les possibles mesures per minimitzar el seu impacte.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu