fbpx

COM A AUTÒNOM I EMPRESARI CONEIX LES PRINCIPALS AJUDES SOCIALS I SERVEIS FAMILIARS?

COM A AUTÒNOM I EMPRESARI CONEIX LES PRINCIPALS AJUDES SOCIALS I SERVEIS FAMILIARS?

COM A AUTÒNOM I EMPRESARI CONEIX LES PRINCIPALS AJUDES SOCIALS I SERVEIS FAMILIARS?

COM A AUTÒNOM I EMPRESARI CONEIX LES PRINCIPALS AJUDES SOCIALS I SERVEIS FAMILIARS? 800 534 arluk

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat publica anualment una “Guia d’ajudes socials i serveis per a les famílies”, amb l’objectiu de facilitar la informació a les persones que tenen responsabilitats familiars sobre les prestacions, beneficis i serveis que tenen a la seva disposició en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat. Es recullen principalment les ajudes establertes en els àmbits de seguretat social, ocupació, fiscalitat, serveis socials, educació, habitatge, entre d’altres.

 

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat una Guia d’ajudes socials i serveis per a les famílies, actualitzada a juliol de 2017,  amb l’objectiu d’informar, a les persones que tenen responsabilitats familiars, sobre els beneficis que tenen a la seva disposició de l’Administració General de l’Estat.

 

Es recullen principalment les ajudes establertes en els àmbits de seguretat social, ocupació, fiscalitat, serveis socials, educació, habitatge, entre d’altres, incloses les previsions de la Llei 3/2017 de 27 de juny de pressupostos generals de l’Estat per 2017; i es faciliten les adreces i enllaços dels organismes autonòmics competents en aquestes matèries i d’entitats socials que treballen en l’àmbit de famílies, de manera que els ciutadans puguin ampliar la informació sobre les ajudes existents a la seva ciutat o comunitat autònoma.

 

Aquesta edició, com en anys anteriors, conté un capítol dedicat a les activitats culturals, esportives i de turisme per a famílies amb fills promogudes per organismes i centres que depenen de l’Administració General de l’Estat com són els museus nacionals, la Biblioteca Nacional, els adscrits a l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, el Consell Superior d’Esports o Turespaña.

 

Com a novetat, s’inclouen dos capítols, un sobre suport a pares, mares i persones amb responsabilitats parentals (parentalitat positiva), amb la intenció de proporcionar-los eines per promoure relacions positives en la família; i un altre, sobre l’ús segur de les tecnologies de la informació i de la comunicació, que ofereix recursos gratuïts encaminats a un ús segur, responsable, legal i crític d’internet i de les xarxes socials.

 

En concret, aquesta guia ofereix el següent contingut: 

 

 1. Prestacions familiars de la Seguretat Social, permisos parentals i excedències

 

 1. Prestacions econòmiques per naixement o adopció de fills

 

1.1 Part o adopció múltiples

 

1.2 Naixement o adopció de fill en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65% 1

 

 1. Assignació econòmica per fill o menor a càrrec en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció 1

 

 1. Permisos parentals i altres permisos o beneficis per raons familiars 1

 

3.1 Maternitat

 

3.2 Paternitat 2

 

3.3 Risc durant l’embaràs i la lactància natural 2

 

3.4 Reducció de jornada laboral 2

 

3.4.1 Per lactància

 

3.4.2 Per cura de menors i d’altres familiars

 

3.4.3 Per cura de menors que es trobin afectats per càncer o per qualsevol  altra malaltia greu.

 

3.4.4 Altres permisos

 

 1. L’excedència

 

4.1 Per cura de fills o menors en règim d’acolliment permanent o de guarda amb finalitats d’adopció

 

4.2 Per cures familiars

 

 1. Ajudes en matèria d’ocupació

 

 1. Prestacions per desocupació de nivell assistencial

 

 1. Altres prestacions econòmiques per a persones aturades amb responsabilitats familiars

 

2.1 Programa Prepara

 

2.2 Programa d’activació per a l’ocupació

 

 1. Programa de foment de l’ocupació

 

III. Beneficis fiscals per fill a càrrec i altres circumstàncies familiars en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 

 1. Deduccions estatals

 

 1. Deduccions autonòmiques

 

 1. Ajudes socials a famílies nombroses

 

 1. Reconeixement de la condició de família nombrosa

 

1.1 Títol de família nombrosa: expedició

 

 1. Beneficis establerts per a famílies nombroses

 

 1. Ajudes socials a famílies monoparentals

 

 1. Seguretat Social

 

1.1 Prestacions per mort i supervivència

 

1.2 Prestació per naixement o adopció de fill en cas de famílies monoparentals

 

1.3 Increment de la durada del subsidi per maternitat no contributiu en cas de família monoparental

 

1.4 Bonificació del 45% de les quotes a la Seguretat Social per la contractació de cuidadors familiars en famílies nombroses monoparentals

 

1.5 Càlcul del límit d’ingressos per a l’accés a les prestacions familiars per fill o menor a càrrec en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció

 

 1. Fiscalitat (IRPF)

 

2.1 Consideració de la família monoparental com a unitat familiar a l’efecte de la tributació conjunta

 

2.2 Reduccions de la base imposable i mínim personal

 

2.3 Abonament anticipat de la deducció per a ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills a càrrec

 

2.4 Deduccions autonòmiques per família monoparental

 

 1. Habitatge

 

 1. Prestacions socials del sistema públic de serveis socials a les famílies

 

 1. Prestacions i serveis

 

 1. Equipaments dels serveis socials

 

2.1 Centres de serveis socials

 

2.2 Centres d’acollida

 

2.3 Centres residencials i d’acollida per a persones sense llar

 

 1. Catàleg de referència de serveis socials

 

VII. Ajudes per a famílies amb persones en situació de dependència

 

 1. Conceptes bàsics

 

 1. Protecció específica de les persones cuidadores no professionals en l’entorn familiar

 

 1. Prestacions econòmiques d’assistència personal

 

 1. Oficina d’atenció a la discapacitat (OADIS)

 

VIII. Ajudes en cas d’impagament de pensions d’aliments en situacions de separació o divorci

 

 1. Serveis per a cura d’infants menors de 3 anys

 

 1. Suport a pares, mares i persones amb responsabilitats parentals (parentalitat positiva)

 

 1. Beques i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

 

XII. Ajudes en matèria d’habitatge

 

 1. Pla estatal de foment de lloguer d’habitatges

 

 1. Fons social d’habitatges

 

 1. Altres mesures per als deutors hipotecaris amb dificultats per pagar el seu préstec

 

XIII. Ajudes socials per a afectats pel virus de l’hepatitis C (VHC) o el virus d’immunodeficiència humana (VIH)

 

 1. 1. Comissió d’Avaluació d’Ajudes Socials a Afectats de VHC (CEVHC)

 

 1. Comissió d’Ajudes Socials per a Afectats pel Virus d’Immunodeficiència Humana (CASVIH)

 

Per veure el text complet de la “Guia d’ajudes socials i serveis”:

 

https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/ayudasFamiliasNumerosas/Doc2017/guiadeayudasparafamilias2017.pdf

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu