fbpx

CANVIS EN LA TRIBUTACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE DRETS DE SUBSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 2017

CANVIS EN LA TRIBUTACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE  DRETS DE SUBSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 2017

CANVIS EN LA TRIBUTACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE DRETS DE SUBSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 2017

CANVIS EN LA TRIBUTACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE DRETS DE SUBSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 2017 500 335 arluk

Tingui present que la Llei de reforma de l’IRPF, i amb efectes des de l’1 de gener de 2017, ha modificat la norma per establir que l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors cotitzats (societats cotitzades en borsa) tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es realitzi la transmissió.

 

En algunes ocasions, el contribuent que té accions acudeix a l’ampliació de capital per part de l’empresa i no sap què fer amb els drets de subscripció perquè no coneix la fiscalitat dels drets de subscripció. La venda dels drets de subscripció té diferent tractament fiscal segons que es tracti de drets de subscripció d’accions amb cotització oficial o d’accions sense cotització oficial.

 

Doncs bé, sàpiga que a partir del 2017 la venda de drets de subscripció de societats cotitzades també s’haurà de declarar com a guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es realitzi la transmissió (tal com ja succeeix en l’actualitat amb la venda de drets de societats que no cotitzen).

 

Règim fiscal aplicable fins al 31-12-2016: venda de drets de subscripció de societats cotitzades

 

Fins a 31 de desembre de 2016, l’import obtingut pel contribuent com a conseqüència de la transmissió dels drets de subscripció esmentat reduirà el valor d’adquisició de les accions de les quals en procedeixin (d’aquesta forma no es declaraven rendes en l’IRPF) i si l’import obtingut en la transmissió dels drets de subscripció resulta ser superior al valor d’adquisició esmentat, llavors la diferència es qualificarà fiscalment com a guany patrimonial pel transmitent, en el període impositiu en què es produeixi la transmissió.

 

Quan no es transmeti la totalitat dels drets, s’entén que els transmesos corresponen als valors adquirits en primer lloc (criteri FIFO). 

 

Atenció. Fins al 31-12-2016, aquest esquema de tributació determina, en la pràctica, que el gravamen exigible sobre la capacitat econòmica que posa de manifest el contribuent que transmet els seus drets de subscripció queda fiscalment diferit al moment en què, com a conseqüència de la posterior transmissió de les accions, s’obté un guany o pèrdua patrimonial. 

 

 

 

Novetats a partir de l’1 de gener del 2017

 

A partir de l’1 de gener de 2017, aquest plantejament fiscal basat en el diferiment de la tributació canviarà radicalment i es transformarà en un esquema de tributació immediata. La Llei de l’IRPF estableix que l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors negociats als mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es realitzi la transmissió.

 

Es tracta per tant, d’una mesura que permetrà a l’Administració tributària anticipar els ingressos tributaris que fins ara percebia de  forma diferida, de manera que la mesura té un evident impacte recaptatori. 

 

Com es pot observar el canvi és molt significatiu, ja que passa de disminuir el valor de les accions a tributar directament com a guany patrimonial. D’aquesta forma l’AEAT s’anticipa a l’hora de recaptar el corresponent guany patrimonial sense haver d’esperar a la transmissió de les accions i manté un control fiscal més elevat sobre els drets transmesos.

 

La mesura, malgrat l’efecte de bestreta de tributació que produeix, facilitarà als contribuents el càlcul del valor d’adquisició de les accions cotitzades a l’efecte del càlcul de guanys o pèrdues patrimonials derivades de futures transmissions de valors, atès que a partir de l’1 de gener de 2017 ja no resultarà necessari reduir el cost d’adquisició de les accions en l’import obtingut en la venda de drets de subscripció.

 

En conseqüència, a partir de l’1 de gener de 2017 les transmissions de drets de subscripció, tant si es tracta de drets procedents de valors negociats o no negociats, espanyols o estrangers, tindrà un tractament fiscal homogeni.

 

Venda de drets 
de subscripció

Tributació en el
2014, el 2015 i el 2016

Tributació a
partir del 2017

Valors admesos a cotització en el  mercat secundari

No tributen en l’exercici de transmissió dels drets, sinó que l’import obtingut reduirà el preu d’adquisició de les accions quan se’n produeixi la transmissió (difereix el guany obtingut). Si l’import obtingut en la transmissió dels drets de subscripció fos superior al  valor d’adquisició dels valors  dels quals procedeixen els drets, la diferència tindrà la consideració  de guany patrimonial pel transmitent, en el període  impositiu en què es produeixi la transmissió.

Tributaran, com a guany patrimonial, en l’exercici  en què es produeixi la venda  dels drets de subscripció.

Valors no admesos a cotització en el mercat secundari

Tributaran, com a guany patrimonial, en l’exercici en què es produeixi la venda dels drets de  subscripció.

Tributaran, com a guany patrimonial,  en l’exercici  en què es produeixi la venda  dels drets de subscripció.

 

Per tant, si és titular d’accions d’una societat que cotitza en borsa i opta per la venda dels drets de subscripció, faci-ho abans del 31 de desembre de 2016, d’aquesta forma no tributarà en l’IRPF del 2016, i la quantia obtinguda disminuirà el valor d’adquisició de les seves accions. Si ven a partir del 2017, l’import obtingut serà un guany patrimonial que haurà de declarar en l’IRPF d’aquest any.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu