fbpx

AVANÇAMENT DE LES NOVETATS FISCALS: PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS 2017

AVANÇAMENT DE LES NOVETATS FISCALS: PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS 2017

AVANÇAMENT DE LES NOVETATS FISCALS: PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS 2017

AVANÇAMENT DE LES NOVETATS FISCALS: PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS 2017 432 279 arluk

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) del dia 6 d’abril de 2017, s’ha publicat el text del Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, que introdueix algunes novetats fiscals, com la rebaixa al tipus impositiu del 10% en l’IVA aplicable als teatres, circs, festejos taurins, concerts i als altres espectacles culturals, i a les muntures d’ulleres graduades. A més, es fixa l’interès legal dels diners en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%, entre altres novetats.

 

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) del dia 6 d’abril de 2017, s’ha publicat el text del Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, que inclouen novetats i modificacions tributàries.

 

A continuació, i com un primer avançament, destaquem les principals novetats que s’inclouen en el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat, sense perjudici de les modificacions que puguin sofrir en el seu tràmit parlamentari en fase d’esmenes.

 

Principals novetats fiscals

 

IVA

 

 • S’estableix que estaran exempts de l’IVA els lliuraments de monedes de col·lecció quan són efectuats pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial.

 

 • Pel que fa als tipus impositius, el tipus aplicable als teatres, circs, festejos taurins, concerts i als altres espectacles culturals en viu passen a tributar al 10%, igual que les muntures d’ulleres graduades.

 

ITP i AJD

 

 • S’actualitza l’escala que grava la transmissió i rehabilitació de grandeses i títols nobiliaris a l’1 per cent.

 

Impostos especials

 

 • En l’impost sobre hidrocarburs, es redueix l’import de les quotes a retornar pel gasoil utilitzat en l’agricultura i la ramaderia, i el tipus aplicable passa de 78,71 euros per 1.000 litres a 63,71 euros per 1.000 litres, a fi d’adequar la normativa interna al dret de la Unió Europea (amb efectes des de l’1 de juliol de 2016 i vigència indefinida).

 

Impostos locals

 

 • Es prorroga durant 2017 el benefici fiscal establert en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i a l’IBI per a Llorca (Múrcia).

 

Taxes

 

 • S’actualitzen, amb caràcter general, els tipus de quantia fixa de les taxes de la hisenda estatal, excepte les taxes que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2016 (els tipus s’eleven fins a la quantia que resulti de l’aplicació del coeficient 1,01 a l’import exigible durant l’any 2016, segons l’establert per l’article 74 de la Llei de pressupostos generals per a l’any 2016).

 

 • Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat superior, excepte quan l’import a ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d’euro.

 

 • També es mantenen, amb caràcter general, per a l’exercici 2017, els tipus i quanties fixes establertes per a les taxes que graven els jocs de sort, envit o atzar, en els imports exigibles durant 2016; la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric; la quantia de la taxa de regularització cadastral i les quanties bàsiques de les taxes portuàries.

 

 • S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, de la nau, del passatge i de la mercaderia, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

 

 • A més es quantifica la taxa per la utilització o aprofitament especial de béns del domini públic ferroviari i les taxes denominades cànons ferroviaris, a més de regular-se altres aspectes de la gestió d’aquestes taxes.

 

Interès de demora tributari i interès legal dels diners

 

Es fixa l’interès legal dels diners, que queda establert per a la vigència de la llei en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%.

 

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

 

Les seves quanties són: a) diari, 17,93 euros, b) mensual, 537,84 euros, c) anual, 6.454,03 euros, i d) en els supòsits en què la referència al SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 7.519,59 euros quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

 

Activitats prioritàries de mecenatge i beneficis fiscals

 

Es relacionen les activitats que es consideraran com a prioritàries de mecenatge (per exemple, les dutes a terme per l’Instituto Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques, etc., definides en la disposició addicional cinquanta-novena del Projecte de LPGE) i es regulen els següents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen d’excepcional interès públic:

 

 • Beneficis fiscals aplicables a la commemoració del «25è aniversari de la Casa Amèrica».
 • Beneficis fiscals aplicables a «4a edició de la Barcelona World Race».
 • Beneficis fiscals aplicables als «World Roller Games Barcelona 2019».
 • Beneficis fiscals aplicables a «Madrid Horse Week 17/19».
 • Beneficis fiscals aplicables a «LFP World Challenge».
 • Beneficis fiscals aplicables al «V Centenari de l’expedició de la primera volta al món de Fernão de Magalhães i Juan Sebastián Elcano».
 • Beneficis fiscals aplicables al «25è aniversari de la declaració per la UNESCO de Mèrida com a Patrimoni de la Humanitat».
 • Beneficis fiscals aplicables als «Campionats del Món de Canoa 2019».
 • Beneficis fiscals aplicables al «250è aniversari del Fur de Població de 1767 i Fundació de les Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena».
 • Beneficis fiscals aplicables al «IV Centenari del naixement de Bartolomé Esteban Murillo».
 • Beneficis fiscals aplicables a «Numància 2017».
 • Beneficis fiscals aplicables a «PHotoEspaña. 20è aniversari».
 • Beneficis fiscals aplicables al «IV Centenari de la Plaza Mayor de Madrid».
 • Beneficis fiscals aplicables al «XXX Aniversari de la Declaració de Toledo com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat».
 • Beneficis fiscals aplicables al «VII Centenari de l’Arxiu de la Corona d’Aragó».
 • Beneficis fiscals aplicables a «Llorca, Aula de la Història».
 • Beneficis fiscals aplicables al «Pla de foment de la lectura (2017-2020)».
 • Beneficis fiscals aplicables al «Pla 2020 de suport als nous creadors cinematogràfics i a la conservació i difusió de la història del cinema espanyol».
 • Beneficis fiscals aplicables al «40 Aniversari del Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro».
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «I Centenari de la Llei de Parcs Nacionals de 1916».
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «I Centenari del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut».
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «I Centenari del Parc Nacional dels Pics d’Europa».
 • Beneficis fiscals aplicables al «75è aniversari de l’Escola Diplomàtica».
 • Beneficis fiscals aplicables a «Terol 2017. 800 anys dels Amantes».

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu