fbpx

APROVATS ELS MÒDULS DE L’IRFPF/IVA 2019

APROVATS ELS MÒDULS DE L’IRFPF/IVA 2019

APROVATS ELS MÒDULS DE L’IRFPF/IVA 2019 150 150 arluk

Al BOE del dia 30-11-2018, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa pel 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.

L’Ordre de mòduls per a l’any 2019 ja és oficial i va entrar en vigor el passat dia 1 de desembre de 2018, amb efectes per a l’any 2019.

Al BOE del 30 de novembre s’ha publicat l’Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Aquesta nova norma manté la mateixa estructura que l’Ordre de mòduls de 2018, establint com a novetats més destacades per a l’IRPF i IVA les següents:

Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF

En primer lloc, assenyalar  que es mantenen per a l’exercici 2019 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació.

Conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que el determinin pel mètode d’estimació objectiva en el 2019, i s’assenyala, així mateix, que aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats. 

Manté la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26).

Activitat

Índex de rendiment net

Raïm de taula

0,32

Flors i plantes ornamentals

0,32

Tabac

0,26

Règim simplificat de l’IVA

Manté per al 2019 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any 2018.

Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable en el 2019 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreix d’aus (0,06625).

Terme municipal de Lorca

Al terme municipal de Lorca, es redueixen en el 2019 en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Ambdues reduccions s’han de tenir en compte també per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2019 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2019.

Terminis de renúncies o revocacions

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com al règim simplificat, comentar que els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2019 disposaran de tot el mes de desembre de 2018 per exercitar aquesta opció. No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2019) en què hagi d’assortir efectes aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

Límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim especial simplificat de l’IVA 2019

En primer lloc, cal assenyalar que la Ministra d’Hisenda ja havia manifestat que prorrogaria els límits de mòduls un any més, de manera que els límits de 250.000 i 150.000 euros de facturació per als autònoms que tributen en règim de mòduls “no s’enduriran” al llarg de 2019.

D’aquesta forma, l’Executiu mantindrà el límit d’exclusió quan els rendiments íntegres de l’autònom superin els 250.000 euros i quan la facturació a altres empresaris o professionals superin els 125.000 euros. També es mantindrà quan les compres en béns i serveis superin els 250.000 euros. Aquesta decisió de mantenir els límits i prorrogar els topalls dels mòduls dels autònoms s’inclourà previsiblement als pressupostos generals de l’Estat (PGE) de 2019.

Cal recordar que la Llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, va introduir un règim transitori per als exercicis 2016 i 2017 (prorrogat per 2018 pel Reial decret-llei 20/2018, de 29 de desembre), respecte als límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim especial simplificat de l’IVA, consistent en una rebaixa d’aquests límits inferior a la prevista en la Llei 26/2014 de l’IRPF per a l’exercici 2016, resultant:

  • Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016, 2017 i 2018. En els referits exercicis, la magnitud que determina l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros. Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establerta en 250.000 per 2016, 2017 i 2018.
  • Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016, 2017 i 2018. D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els citats exercicis, es disposa, igualment, un règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, i se n’eleva la magnitud de 150.000 euros a 250.000 euros.

Si bé aquest règim transitori ja no seria aplicable a 2019, la qual cosa suposaria una disminució de l’import d’aquests límits, com ja hem comentat en els mitjans de comunicació s’ha filtrat que es procedirà a prorrogar-lo per al citat exercici mantenint els imports assenyalats anteriorment.

Límits màxims

2015

2016 a 2018

2019

Volum rendiments íntegres en any anterior. General

450.000 €

250.000 €

250.000 €

Volum rendiments íntegres en any anterior. Activitats agrícoles, forestals i ramaderes

300.000 €

250.000 €

250.000 €

Facturació a empreses i professionals

225.000 €

125.000 €

125.000 €

Volum de compres (sense incloure inversions)

300.000 €

250.000 €

250.000 €

Retenció factures autònoms

1%

1%

1%

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu