fbpx

APROVATS ELS MODELS DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2017

APROVATS ELS MODELS DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2017

APROVATS ELS MODELS DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2017

APROVATS ELS MODELS DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2017 625 318 arluk

Al BOE del dia 8 de març s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni (IP), exercici 2017. El termini de presentació de l’esborrany de declaració i de les declaracions de l’IRPF/IP, sigui quin sigui el seu resultat, serà el comprès entre els dies 4 d’abril i el 2 de juliol de 2018, tots dos inclosos. En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des del 4 d’abril fins al 27 de juny de 2018, tots dos inclosos.

 

A punt de començar la campanya de renda, l’informem que al BOE del dia 8 de març s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni (IP), exercici 2017, que han d’utilitzar tant els contribuents obligats a declarar en el referit exercici per qualsevol dels dos impostos, o per tots dos, com els contribuents de l’IRPF no obligats a declarar que sol·licitin la devolució derivada de la normativa del citat tribut que, si escau, els correspongui. 

 

Models de declaració

 

Els models de declaració i ingrés o devolució de l’IRPF aprovats per aquesta Ordre que estem ressenyant són els següents:

 

 • Model D-100. Declaració de l’IRPF.
 • Model 100. Document d’ingrés o devolució de la declaració de l’IRPF.
 • Model 102. Document d’ingrés del segon termini per a la declaració de l’IRPF.

 

Els models de declaració i de document d’ingrés de l’IP, als continguts dels quals s’hauran d’ajustar els fitxers electrònics per a la presentació electrònica de les declaracions d’aquest impost i les seves còpies electròniques, són:

 

 • Model D-714: declaració de l’IP. Exercici 2017.
 • Model 714: IP 2017. Document d’ingrés.

 

Terminis i forma de presentació

 

Pel que fa al termini de presentació de l’esborrany de declaració i de les declaracions de l’IRPF, sigui quin sigui el seu resultat, serà el següent:

 

 • En general: el comprès entre els dies 4 d’abril i 2 de juliol de 2018, ambos inclosos.

 

 • En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des del 4 d’abril fins al 27 de juny de 2018, ambos inclosos.

 

El termini de presentació de les declaracions de l’IP serà també el comprès entre els dies 4 d’abril i 2 de juliol de 2018, tots dos inclosos, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des del 4 d’abril fins al 27 de juny de 2018, tots dos inclosos.

 

La presentació per via electrònica és obligatòria per als contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’impost sobre el patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s’haurà d’efectuar obligatòriament a través d’Internet). 

 

En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2018.

 

Presentació de les declaracions de l’IRPF/IP 2017:

 

IRPF:

 

 • A través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració el contribuent pot confeccionar la seva declaració de l’IRPF amb el producte Renda Web i procedir a la seva presentació.

 

 • Continua la possibilitat de presentar les declaracions en paper imprès obtingut a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració.

 

IP:

 

 • La presentació de la declaració corresponent a l’IP s’haurà d’efectuar obligatòriament per via electrònica a través d’Internet mitjançant la utilització de certificat electrònic reconegut o mitjançant l’ús del sistema Cl@ve PIN o, finalment, a través de la consignació del NIF del contribuent i del número de referència o de les dades fiscals subministrades per l’Agència Tributària.

 

 • Els contribuents que presentin declaració per l’impost sobre patrimoni, a més, hauran d’utilitzar la via electrònica per a la presentació de la declaració de l’IRPF o per a la confirmació de l’esborrany, segons com pertocarà.

 

Pagament

 

 • Es manté a les declaracions amb resultat a ingressar la possibilitat que el contribuent pugui obtenir el número de referència complet (NRC) de l’entitat col·laboradora de forma directa (bé en les seves oficines o a través dels serveis de banca electrònica de l’entitat) o per via electrònica utilitzant un certificat electrònic reconegut o el sistema Cl@ve PIN.

 

 • En el cas dels contribuents que confirmin i presentin l’esborrany de declaració a través de l’aplicació per a dispositius mòbils, el pagament de l’import del deute tributari resultant s’haurà de realitzar necessàriament en dos terminis, mitjançant domiciliació bancària de tots dos.

 

 • Fraccionament del pagament: els contribuents que no hagin domiciliat el pagament del primer termini podran, no obstant això, domiciliar el segon termini entre el 27 de juny i el 2 de juliol de 2018. En el cas que hagin domiciliat el primer termini, es podrà domiciliar el segon termini fins al 22 de setembre de 2018. Finalment, els contribuents que, en fraccionar el pagament, no desitgin domiciliar el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2018, inclòs, mitjançant el model 102.

 

Esborrany de declaració de RENDA 2017

 

 • Com en la campanya anterior tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l’exercici (de treball, de capital mobiliari o immobiliari, d’activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda), podran obtenir l’esborrany de la declaració a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració (Renda WEB), després d’aportar, si escau, una informació determinada que els serà sol·licitada a aquest efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar.

 

 • Es manté el mecanisme d’obtenció del número de referència per accedir a l’esborrany i/o a les dades fiscals, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, mitjançant el servei de tramitació de l’esborrany/declaració, i per a això s’haurà de consignar el número d’identificació fiscal (NIF) de l’obligat tributari o obligats tributaris, l’import de la casella 450 de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2016, “Base liquidable general sotmesa a gravamen”, i com a novetat per a aquest exercici, la data de caducitat del seu document nacional d’identitat (DNI). En el cas que l’import de la casella 450 de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2016 fos 0,00, de no haver presentat declaració d’IRPF 2016, així com quan el document nacional d’identitat sigui de caràcter permanent (data de caducitat 01/01/999) o que el número d’identificació fiscal (NIF) comenci amb les lletres K, L, M, X, I o Z, s’haurà d’aportar un codi internacional de compte bancari (IBAN) en el qual el contribuent figuri com a titular. Consignades aquestes dades l’Agència Tributària oferirà en pantalla el número de referència, desapareixent la possibilitat de rebre’l mitjançant SMS.

 

 • També com en les anteriors campanyes es podrà accedir a l’esborrany o a les dades fiscals, a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració del portal de l’Agència Tributària a internet (www.agenciatributaria.es) o bé directament a https://www.agenciatributaria.gob.es, utilitzant certificats electrònics reconeguts i el sistema Cl@ve PIN.

 

 • Com a novetat per a aquesta campanya s’ofereix als contribuents la possibilitat d’accedir a les seves dades fiscals i al resum de l’esborrany de declaració a través d’una aplicació per a dispositius mòbils (“app”) previ registre en aquesta, utilitzant el sistema Cl@ve PIN o el nombre de referència. També podran confirmar i presentar l’esborrany de declaració sempre que no hagin de modificar o incloure alguna dada addicional.

 

Estic obligat a presentar la declaració de renda o patrimoni 2017?

 

IRPF: amb caràcter general, estan obligats a declarar (sigui confirmant un esborrany a través de Renda WEB o presentant una declaració)  tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut el 2017 rendes subjectes a l’impost. No obstant això, no existeix obligació de declarar quan es perceben solament les següents rendes:

 

 • Rendiments del treball:

 

 • Límit de 22.000 € quan la renda es percebi d’un sol pagador o es percebin rendiments de més d’un pagador i concorri qualsevol de les dues situacions següents:

 

 • Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 €.
 • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).

 

 • Límit de 12.000 € (abans 11.200 €) quan es doni qualsevol de les següents situacions:

 

 • Que el rendiment procedeixi de més d’un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin els 1.500 €.
 • Que el rendiment correspongui a pensions compensatòries.
 • Que el pagador no tingui obligació de retenir.
 • Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció.

 

Nota: tenen la consideració de rendiments del treball sotmesos a un tipus fix de retenció: les retribucions percebudes per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que actuïn en nom seu i altres membres d’altres òrgans representatius (retenció del 35% o del 19% quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros), així com els rendiments derivats d’impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació (retenció del 15%). 

 

 • Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 €.

 

Nota: s’exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar a la base imposable el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no es podrà computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte a l’efecte dels límits excloents de l’obligació de declarar.

 

 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

 

 • Tampoc existeix obligació de declarar: quan s’obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 € i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €, en tributació individual o conjunta.

 

Atenció: a l’efecte de la determinació de l’obligació de declarar en els termes anteriorment relacionats, no es tindran en compte les rendes exemptes ni les rendes subjectes al nou gravamen especial sobre determinades loteries i apostes.

 

No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que tinguin dret a rebre una devolució han de confirmar l’esborrany o presentar la declaració per obtenir la seva devolució.

 

Impost sobre el patrimoni 2017:

 

Estaran obligats a presentar declaració per aquest Impost, ja ho siguin per obligació personal o per obligació real, els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros (a l’efecte de l’aplicació d’aquest segon límit, s’hauran de tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin o no exempts de l’impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que disminueixin el valor d’aquests, ni tampoc els deutes o obligacions personals dels quals hagi de respondre el subjecte passiu). 

 

Les persones mortes l’any 2017 en qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost. 

 

Els residents en territori espanyol que passin a tenir la seva residència a un altre país podran optar per seguir tributant per obligació personal a Espanya pel conjunt dels béns i drets de contingut econòmic que siguin titulars a 31 de desembre, amb independència del lloc on estiguin situats els béns o es puguin exercitar els drets. L’opció s’ha d’exercitar mitjançant la presentació de la declaració en el primer exercici en el qual hagués deixat de ser resident al territori espanyol.

 

Atenció: l’opció es podrà exercitar també per aquells subjectes passius que van deixar de ser residents en territori espanyol en els exercicis en els quals es va eliminar el gravamen sobre l’impost sobre el patrimoni (2008 a 2010, tots dos inclosos) i van optar al seu moment per seguir tributant a Espanya per obligació personal.

 

Així mateix s’ha de tenir en compte la subjecció a l’impost sobre el patrimoni per obligació real dels contribuents de l’IRPF que optin per tributar per l’impost sobre la renda de no residents, mantenint la condició de contribuents per l’IRPF, conforme al règim especial dels “treballadors desplaçats a territori espanyol” establert en l’article 93 de la LIRPF i les especialitats en la tributació dels contribuents no residents que siguin residents en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu d’acord amb l’establert en la disposició addicional quarta de la Llei de l’imposat sobre el patrimoni.

 

Novetats reflectides en el model de l’IRPF 2017

 

 • Es crea un nou annex «C» per recopilar tota la informació amb transcendència en exercicis futurs que fins ara es recollia en diferents apartats del model de declaració (per exemple, s’inclouen nous apartats per recollir la informació relativa a les quantitats pendents d’aplicació en exercicis futurs en el cas d’aportacions a sistemes de previsió social, assegurances col·lectives de dependència, sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat, mutualitats de previsió social d’esportistes professionals o aportacions a patrimonis protegits pendents de compensar en els exercicis següents. Per a l’emplenament d’aquests apartats serà necessari aportar les quantitats pendents d’aplicació procedents d’exercicis anteriors, desglossada per exercicis).

 

 • S’inclou a l’apartat de guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials a integrar a la base imposable de l’estalvi un nou subapartat per consignar els guanys i pèrdues derivats de la transmissió dels drets de subscripció preferent, ja que, des de l’1 de gener de 2017 l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents de valors cotitzats tindrà la consideració de guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es produeixi la citada transmissió. Es declararan en aquest apartat totes les operacions relatives a la transmissió de drets de subscripció, de valors cotitzats i de valors no cotitzats.

 

 • Quant a les deduccions autonòmiques, en els annexos B.1, B.2, B.3, B.4 i B.5, s’han efectuat les necessàries modificacions en el model de declaració per recollir les vigents per a l’exercici 2017.

 

 • En l’annex B.6 s’incorporen, com a informació addicional, tres apartats nous relatius a les inversions en l’adquisició d’accions i participacions en determinades entitats.

 

Novetats reflectides en el model de l’IP 2017

 

 • El model de l’IP reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l’exercici 2016, i es manté la simplificació dels elements formals encaminada a facilitar el seu tractament en els processos informàtics relacionats amb la generació dels fitxers electrònics per a la presentació electrònica de les declaracions i amb l’obtenció de còpies electròniques d’aquestes.

 

 • Així mateix es manté que la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s’haurà d’efectuar obligatòriament per via electrònica a través d’internet mitjançant la utilització de certificat electrònic reconegut o mitjançant l’ús del sistema Cl@ve PIN o, finalment, a través de la consignació del NIF del contribuent i del número de referència o de les dades fiscals subministrades per l’Agència Tributària.

 

 • Els contribuents que presentin declaració per l’impost sobre el patrimoni, a més, estaran obligats a utilitzar la via electrònica per a la presentació de la declaració de l’IRPF o per confirmar-ne de l’esborrany, segons com pertocarà.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu