fbpx

APROVADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I CADASTRAL

APROVADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I CADASTRAL

APROVADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I CADASTRAL

APROVADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I CADASTRAL 800 533 arluk

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha aprovat Reial decret llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, com l’ampliació de l’exempció de les prestacions per maternitat i paternitat de l’IRPF a altres col·lectius, tributació per mòduls, actualització dels valors cadastrals, pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni, etc.

A continuació es resumeixen les principals novetats, amb expressa indicació de la data en la qual tenen efectes quan no coincideixi amb la data d’entrada en vigor.

1. IRPF

1.1 Prestacions per maternitat o paternitat

Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018, es modifica la Llei 35/2006 de l’IRPF (LIRPF) per a declarar expressament exemptes, juntament amb les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social, amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, això és, els períodes impositius 2014, 2015, 2016 i 2017, les següents prestacions:

 • Les prestacions públiques per maternitat o paternitat i les familiars no contributives regulades en la Llei General de la Seguretat Social.
 • Les prestacions per maternitat o paternitat reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives a aquest règim.

La quantia exempta en aquest cas tindrà com a límit l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L’excés tributarà com a rendiment del treball, i s’entén produït, en cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i d’aquestes mutualitats, en les prestacions d’aquestes últimes.

 • Per als empleats públics enquadrats en un règim de la Seguretat Social que no doni dret a percebre la prestació a què es refereix el paràgraf anterior, estarà exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat (regulada en la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic). 

La quantia exempta en aquest cas tindrà com a límit l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L’excés tributarà com a rendiments del treball.

1.2 Pròrroga per a 2019 dels límits per a l’exclusió del règim d’estimació objectiva en l’IRPF i dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA 

S’amplia a 2019 l’aplicació de determinades magnituds la superació de les quals implica l’exclusió del mètode d’estimació objectiva de rendiments per a determinades activitats econòmiques (que van ser introduïdes inicialment només per a 2016 i 2017 per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2016 i prorrogats també amb posterioritat per a 2018). En concret:

a) El límit relatiu als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats s’eleva de 150.000 euros a 250.000 euros en general; i de 75.000 euros a 125.000 euros per al supòsit en què el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior es correspongui amb operacions per les quals s’estigui obligat a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.

b) El límit relatiu al volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, passa de 150.000 euros a 250.000 euros.

Paral·lelament, s’estenen a 2019 els límits que determinen l’exclusió dels règims especials en l’IVA vinculats amb l’esmentat mètode d’estimació objectiva (règim simplificat i règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca). 

Finalment, es fixa un nou termini per a presentar les renúncies o revocacions als citats mètodes i règims especials, que serà d’un mes a partir del 30 de desembre de 2018. Les renúncies i revocacions presentades per a 2019 al desembre de 2018 s’entendran presentades en període hàbil, però es podran modificar en un mes des del 30 de desembre de 2018.

2. IMPOST SOBRE SOCIETATS

2.1 Adaptació de la Llei de l’impost sobre societats a la Circular 4/2017 del Banc d’Espanya

Amb efectes per a períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018, es modifica la Llei de l’impost sobre societats (LIS) a fi de introduir en l’impost sobre societats els efectes de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

La comptabilització de la primera aplicació dels canvis que la Circular 4/2017 incorpora es realitzarà, excepte algunes excepcions expressament recollides en la norma, de forma retrospectiva, registrant els impactes en reserves. Els càrrecs i abonaments a comptes de reserves que es generin en ocasió dels ajustos de primera aplicació tindran, quan així procedeixi per l’aplicació de la normativa reguladora de l’impost, efectes fiscals, és a dir, s’hauran de tenir en consideració per a la determinació de la base imposable de l’impost corresponent al període impositiu 2018.

A fi d’atenuar l’impacte fiscal d’aquest mandat comptable, s’estableix un règim transitori per a integrar en la base imposable els citats càrrecs i abonaments a comptes de reserves, quan tinguin efectes fiscals d’acord amb el que es disposa en la normativa de l’impost, de manera que aquesta integració s’efectuarà per parts iguals en la base imposable corresponent a cadascun dels tres primers períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018.

A més, la modificació de la LIS es deu als canvis de la Circular 4/2017 pels quals les inversions en instruments de patrimoni net s’han de valorar a valor raonable amb canvis en resultats, tret que l’entitat opti irrevocablement i des de l’inici per reconèixer aquests canvis de valor en un altre resultat global.

A fi d’adaptar els efectes d’aquesta modificació a les regles generals de valoració de l’impost i garantir la seva integració en la base imposable en el moment que siguin baixa, es procedeix a modificar la seva norma reguladora, bé que, amb una regulació de caràcter general, sense referència expressa a la Circular.

2.2 Aprovació de la relació d’activitats prioritàries de mecenatge

Durant l’any 2019 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades en la disposició addicional setantena primera de la Llei 6/2018, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. Per a aquestes activitats, com en anys anteriors, els percentatges i límits de deduccions previstos en la Llei 49/2002 s’elevaran en cinc punts percentuals.

3. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Amb efectes de l’1 de gener de 2019 i vigència indefinida, es modifica el Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es prorroga per a 2019 el manteniment del gravamen de l’impost sobre el patrimoni (IP) per a l’exercici 2019.

Cal tenir en compte que el Reial decret llei 13/2011 va restablir l’IP amb caràcter temporal per als exercicis 2011 i 2012 (després de la seva eliminació pràctica des de 2008 mitjançant l’aplicació d’una bonificació del 100%). Aquest règim s’ha anat ampliant successivament. Ara, el RDL 27/2018 l’amplia per a 2019, de manera que la bonificació del 100% no resultarà aplicable (en principi) fins a 2020.

En tot cas, no s’ha d’oblidar que estem davant una normativa estatal i que algunes comunitats autònomes han fet ús de les seves potestats normatives, establint bonificacions específiques. Per tant, s’haurà de tenir en compte la normativa aplicable de la comunitat autònoma de residència.

4. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

4.1 Pròrroga per a 2019 dels límits per a l’exclusió dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA

Amb efectes des de l’1 de gener de 2019, es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 37/1992 de l’IVA, per a prorrogar per al període impositiu 2019 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

Magnituds excloents de caràcter general:

 • Volum d’ingressos l’any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
 • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
 • Volum de compres i importacions en béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

5. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

5.1 Actualització de valors cadastrals

Com és habitual, es fixen els coeficients d’actualització de valors cadastrals per a l’any 2019

Els coeficients d’actualització queden fixats per a 2019 conformement al següent quadre:

Any d’entrada en vigor ponència de valors

Coeficient d’actualització

1984, 1985, 1986, 1987, 1988 i 1989

1,05

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000

1,03

2001, 2002 i 2003

1,02

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2011

0,97

2012 i 2013

0,93

També s’estableix, amb efectes exclusius per a l’any 2019, la pròrroga fins al 31 de juliol de 2019 (i) dels terminis perquè els ajuntaments els municipis dels quals es trobin sotmesos en procediments de valoració col·lectiva de caràcter general puguin aprovar un nou tipus de gravamen de l’IBI, i (ii) del termini previst per a l’aprovació i publicació de les ponències de valors totals. S’amplia a més fins a aquesta data el termini previst per a la sol·licitud municipal d’aplicació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals d’immobles urbans.

6. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

6.1 Reclassificacions de participacions o accions d’institucions d’inversió col·lectiva

S’estableix un període transitori durant el qual les reclassificacions de participacions o accions d’institucions d’inversió col·lectiva realitzades, en el termini comprès entre el 3 de gener de 2018 i el 30 de març de 2019, com a conseqüència de les noves exigències en matèria d’incentius establertes en la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d’instruments financers i per la qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE (coneguda com Mifid II), i incorporades al nostre ordenament pel Reial decret llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, i que tinguin per objecte que el partícip o accionista deixi de suportar costos associats a incentius, es puguin realitzar de forma automàtica, sense necessitat de recaptar consentiment individualitzat dels partícips i accionistes als quals s’apliquin aquestes reclassificacions.

I perquè aquestes reclassificacions no tinguin incidència tributària per als inversors es disposa que no donaran lloc a l’obtenció de renda per al partícip o accionista a l’efecte de l’IRPF, de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents, i les noves participacions o accions assignades als partícips o accionistes reclassificats conservaran el valor i la data d’adquisició que tinguessin les participacions o accions a les quals substitueixen.

Aquest règim serà també d’aplicació per a les reclassificacions que es realitzin amb idèntica fi (evitar els costos associats a incentius) i en el mateix termini en el cas de les IIC (o compartiments, classes o sèries d’aquelles) previstes en els articles 94.2.a) de la Llei de l’IRPF i 53.2 de la Llei de l’impost sobre societats (referents a UCITS).

6.2 Règim fiscal aplicable a la final de la «UEFA Champions League 2019» i «UEFA EURO 2020»

Finalment, en la disposició addicional primera del RDL es regula el règim fiscal aplicable a la final de la «UEFA Champions League 2019» i «UEFA EURO 2020», tant el relatiu a l’entitat organitzadora i dels equips participants, com el de les persones físiques que prestin serveis a l’entitat organitzadora o als equips participants. També es regula el règim duaner i tributari aplicable a les mercaderies que s’importin per a afectar-les al desenvolupament i celebració dels dos esdeveniments així com tot el relatiu a l’IVA.

6.2.1 Règim tributari de l’entitat organitzadora i dels equips participants

Les persones jurídiques residents en territori espanyol i els establiments permanents constituïts amb motiu de la final de la «UEFA Champions League 2019» i «UEFA EURO 2020» per l’entitat organitzadora o pels equips participants estaran exemptes de l’impost sobre societats i de l’IRNR, segons correspongui, per les rendes obtingudes durant la celebració de l’esdeveniment que estiguin directament relacionades amb la participació en ell. Aquesta exempció afectarà també a les rendes obtingudes a Espanya sense establiment permanent per l’entitat organitzadora de l’esdeveniment o els equips participants.

6.6.2 Règim tributari de les persones físiques que prestin serveis a l’entitat organitzadora o als equips participants

No es consideraran obtingudes a Espanya (i, per tant, no tributaran en aquest Estat) les rendes que percebin les persones físiques no residents a Espanya pels serveis que prestin a l’entitat organitzadora o als equips participants.

Les persones físiques que adquireixin la condició de contribuents de l’IRPF com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol amb motiu de la final podran optar per tributar com no residents per l’IRNR en els termes i condicions prevists en el règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol de l’IRPF (“règim de impatriats”).

6.6.3 Règim duaner

Encara que, en termes generals, el règim duaner aplicable a les mercaderies que s’importin per a la seva utilització en la celebració i desenvolupament de la final serà el generalment establert pel Codi Duaner de la Unió Europea (i altra normativa duanera aplicable), es permet que aquestes mercaderies es vinculin al règim duaner d’importació temporal per un termini màxim de 24 mesos que, en tot cas, expirarà, com a més tard, el 31 de desembre de l’any següent al de la finalització de l’esdeveniment.

6.6.4 Impost sobre el valor afegit

Pel que fa a aquest impost, s’introdueix el següent règim especial:

 • No s’exigirà el requisit de “reciprocitat” per a la devolució a empresaris o professionals no establerts a la Unió Europea de les quotes d’IVA suportades o satisfetes com a conseqüència de la realització d’operacions relacionades amb la celebració de la final d’aquests esdeveniments.
 • Els subjectes passius no establerts en la Comunitat Europea, Canàries, Ceuta o Melilla, o en un estat amb el qual existeixin instruments d’assistència mútua, no estaran obligats a nomenar un representant a Espanya a l’efecte d’acomplir les seves obligacions relacionades amb aquest impost.
 • Els empresaris o professionals no establerts en el territori d’aplicació de l’impost que tinguin la condició de subjectes passius i que suportin o satisfacin quotes d’IVA com a conseqüència de la realització d’operacions relacionades amb la final, així com l’entitat organitzadora i els equips participants, tindran dret a la devolució d’aquestes quotes al final de cada període de liquidació, que serà mensual. No obstant això, la presentació de liquidacions mensuals no suposarà la necessitat d’aplicar el sistema de subministrament immediat d’informació. D’altra banda, quan es tracti d’empresaris o professionals no establerts en els quals concorrin els requisits dels articles 119 i 119 bis de la Llei de l’impost (que regulen els règims especials de devolució a no establerts), la devolució de les quotes es realitzarà conforme a aquests règims especials.
 • Pel que fa a les operacions relacionades amb els béns vinculats al règim d’importació temporal amb exempció total de drets, de conformitat amb la novetat descrita en el punt 3.3 anterior, resultarà aplicable el règim d’exempció en IVA previst en la normativa d’aquest impost relativa a règims duaners i fiscals.
 • No s’assimilarà a una adquisició intracomunitària de béns a l’efecte de l’IVA la transferència per un subjecte passiu amb destinació a Espanya de béns corporals de la seva empresa que s’utilitzin temporalment en la celebració i desenvolupament de la final per un període que no excedeixi de 24 mesos o, com a màxim, fins al 31 de desembre de l’any següent al de la finalització d’aquests esdeveniments.
 • No s’entendran localitzats a Espanya per aplicació de la regla especial d’utilització o explotació efectiva els serveis que es poguessin prestar a empresaris o professionals no residents a la UE per les persones jurídiques residents a Espanya constituïdes per l’entitat organitzadora amb motiu de la celebració i desenvolupament de la final o pels equips participants  sempre que aquests serveis estiguin en relació amb l’organització, la promoció o el suport d’aquests esdeveniments.
 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu