fbpx

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2017

APROVADA L'ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2017

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2017

APROVADA L’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA 2017 900 631 arluk

Al BOE del dia 29-11-2016, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa pel 2017 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.

 

Al BOE del dia 29-11-2016, s’ha publicat l’Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre, amb entrada en vigor el 30 de novembre de 2016 i amb efectes per a l’any 2017, que desenvolupa per a l’any 2017 el mètode de estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (Mòduls).

 

L’Ordre manté la mateixa estructura que l’Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre, per la qual s’aprovaven els mòduls per a l’any 2016.

 

Impost sobre la renda de les persones físiques

 

 • Es mantenen pel 2017 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació.

 

 • Es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls derivada dels acords assolits en la Mesa del Treball Autònom.

 

 • Es redueixen els índexs de rendiment net aplicables a l’activitat del servei de cria, guarda i engreix de bestiar, per adaptar-los a la realitat actual del sector, que seran del 0,37, aplicables al període impositiu 2016.

 

Impost sobre el valor afegit

 

L’Ordre manté pel 2017 els mòduls i les instruccions per a la seva aplicació de l’any anterior.

 

RÈGIM TRANSITORI 2016-2017: EXCLUSIÓ DE MÒDULS

 

Recordi que de manera transitòria per als anys 2016 i 2017, la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, va modificar els límits (elevant determinades magnituds) tant per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim simplificat de l’IVA. Així, podem recordar el següent:

 

 • Magnituds excloents de caràcter general (mòduls IRPF):

 

 • El límit general del volum de rendiments íntegres de l’any anterior no pot superar els 250.000 €, s’iguala al límit especial establert per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

 

 • El límit del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura els empresaris en mòduls, no podrà superar els 125.000 €.

 

 • Així mateix, el límit en el volum de compres i serveis en l’exercici anterior, que no poden superar els empresaris en mòduls previst per continuar en el règim serà de 250.000 €.

 

 • Magnituds excloents específiques: per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757) es mantenen els mateixos imports dels mòduls que han aplicat en 2016, així com el límit màxim de vehicles de transport per seguir acollit a aquest règim (4 vehicles qualsevol dia de l’any). En el cas de transport de viatgers, el límit de vehicles màxim és de 5.

 

 • Atenció transportistes: per a aquells transportistes autònoms que facturin més de 75.000 euros al llarg de l’any 2017 no podran continuar acollits a aquest règim a partir del 2018.

 

 • S’exclouen dels mòduls les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% (és a dir, les activitats relacionades amb la fabricació i la construcció fonamentalment: obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.).

 

 • Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA en els exercicis 2016 i 2017: la magnitud excloent en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes s’estableix en 250.000 euros anuals, i com a magnitud en funció del volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici també de 250.000 euros anuals. En el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, la magnitud en funció del volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici també s’estableix en 250.000 euros anuals.

 

Activitats econòmiques desenvolupades a Lorca

 

Es manté pel 2017 la reducció en el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i sobre la quota reportada per operacions corrents del règim simplificat de l’IVA per a les activitats econòmiques desenvolupades a Lorca.

 

Renúncia o revocació

 

Els contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats a les quals sigui aplicable el mètode d’estimació objectiva o els subjectes passius de l’IVA als quals sigui aplicable el règim especial simplificat i desitgin renunciar-hi o revocar-ne la renúncia pel 2017, podran fer-ho des del 29 de novembre, data de publicació de l’Ordre en el BOE, fins al 31 de desembre de 2016. 

 

Recordi que si vostè és un empresari individual i pot tributar en mòduls o en estimació directa, abans que finalitzi l’any 2016 li convé analitzar quin d’aquests mètodes li interessa més.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu