fbpx

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D’UN JOVE PER A MICROEMPRESES I AUTÒNOMS

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D'UN JOVE PER A MICROEMPRESES I AUTÒNOMS

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D’UN JOVE PER A MICROEMPRESES I AUTÒNOMS

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D’UN JOVE PER A MICROEMPRESES I AUTÒNOMS 600 240 arluk

Les empreses i els autònoms que subscriguin aquest tipus de contractes tindran una reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 100%, bonificació que durarà els primers 12 mesos de contracte.

 

Com ja deu saber, existeixen moltes modalitats de contractes indefinits. Existeix un model general de contracte indefinit i després moltes clàusules específiques segons el col·lectiu al qual vagi dirigit el contracte.

 

Doncs bé, tingui present que el “contracte indefinit d’un jove per a microempreses i autònoms”, es regeix per les normes dels contractes indefinits, però té a més algunes característiques especials.

 

En concret, les empreses, inclosos els treballadors autònoms, que contractin de manera indefinida, a temps complet o parcial, a un jove aturat inscrit en l’oficina d’ocupació, menor de 30 anys o menor de 35 anys si té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tenen dret a una reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant el primer any de contracte.

 

A continuació, li expliquem els seus principals requisits i característiques. 

 

Requisits dels treballadors

 

S’ha de tractar d’un jove aturat inscrit en l’oficina d’ocupació, menor de 30 anys o menor de 35 anys si té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Característiques del contracte

 

 • Per temps indefinit.

 

 • Jornada a temps complet o parcial.

 

 • El contracte es formalitzés per escrit en el model establert a aquest efecte. 

 

Requisits de l’empresa

 

 • Empreses, inclosos els treballadors autònoms, que tinguin una plantilla igual o inferior a nou treballadors al moment de subscripció del contracte.

 

 • No haver tingut vincle laboral anterior amb el treballador.

 

 • No haver pres decisions extintives improcedents en els sis mesos anteriors a la subscripció del contracte. 

 

 • No haver subscrit amb anterioritat un altre contracte amb aquestes característiques, tret que el contracte s’extingís per causa no imputable a l’empresari o per resolució durant el període de prova.

 

 • S’ha de mantenir al treballador contractat en l’ocupació almenys 18 mesos des de la data d’inici de la relació laboral, tret que el contracte s’extingeixi per causa no imputable a l’empresari o per resolució durant el període de prova.

 

 • S’ha de mantenir el nivell d’ocupació assolit amb el contracte durant, almenys, un any des de la subscripció del contracte. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions s’haurà de procedir al reintegrament dels incentius.

 

 • No es considera incomplertes les obligacions de manteniment de l’ocupació quan el contracte s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan l’un o l’altre sigui declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador o per expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

 

Aquest contracte no s’aplicarà en els supòsits:

 

 • Quan el contracte se subscrigui conformement a l’article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (indefinit de suport als emprenedors).

 

 • Quan el contracte sigui per a treballs fixos discontinus, d’acord amb l’article 16 de l’Estatut dels Treballadors.

 

 • Quan es tracti de contractes indefinits inclosos en l’article 2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre (de persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere, domèstica i del terrorisme i persones en risc d’exclusió social).

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu