fbpx

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA

APROFITI ELS INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA 680 380 arluk

Si contracta a un jove menor de 30 anys (o menors de 35 anys si té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%) que reuneixi determinats requisits, podrà aplicar un reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 100% per empreses amb plantilla inferior a 250 treballadors o del 75% en empreses amb plantilla igual o superior, durant un màxim de dotze mesos. Aquest incentiu podrà ser prorrogat per uns altres dotze mesos, sempre que el treballador continuï compatibilitzant l’ocupació amb la formació, o l’hagi cursat en els sis mesos previs a la finalització del període dels dotze primers mesos.

 

Dins de les mesures de suport a l’emprenedor destaca el contracte a temps parcial amb vinculació formativa, un tipus de contracte que va néixer amb l’objectiu d’afavorir la contractació juvenil i que porta associats interessants incentius per a l’empresa amb reduccions de fins al 100% en la quota de la Seguretat Social durant  els 12 primers mesos.

 

La normativa que reguladora estableix uns requisits tant per al treballador com per a l’empresa contractant. 

 

Requisits dels treballadors

 

Joves aturats inscrits en l’oficina d’ocupació, menors de 30 anys o menors de 35 anys si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que reuneixin algun dels requisits següents:

 

 • Que estiguin aturats, inscrits ininterrompudament en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos durant els divuit anteriors a la contractació.
 • Que no tinguin experiència laboral o que sigui inferior a tres mesos.
 • Que procedeixi d’un altre sector d’activitat. A aquests efectes s’entendrà sector d’activitat l’identificat com a classe mitjançant un codi numèric de quatre xifres en l’annex del Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009).
 • Que no tingui títol oficial d’ensenyament obligatori, de títol de formació professional o de certificat de professionalitat.
 • Que siguin persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

 

Característiques del contracte 

 

 • Per temps indefinit o de durada determinada
 • Jornada a temps parcial no superior al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable, excepte en el cas de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que podrà arribar al 75% de la jornada.

 

Formació

 

Els treballadors hauran de compatibilitzar l’ocupació amb la formació o justificar haver-la cursat en els sis mesos previs a la signatura del contracte. 

 

La formació, que no serà necessari que estigui vinculada específicament al lloc de treball objecte del contracte, podrà ser:

 

 • Formació acreditable oficialment o promoguda pels serveis públics d’ocupació.
 • Formació en idiomes o tecnologies de la informació i de la comunicació d’una durada mínima de 90 hores en còmput anual.

 

Requisits de l’empresa

 

 • Empreses, inclosos els treballadors autònoms.
 • Les empreses, inclosos els treballadors autònoms, no hauran d’haver realitzat, en els sis mesos anteriors a la signatura del contracte, decisions extintives improcedents. La limitació afectarà únicament a les extincions produïdes a partir del 24 de febrer de 2013, i per a la cobertura d’aquells llocs de treball del mateix grup professional que els afectats per l’extinció i per al mateix centre o centres de treball.
 • S’ha de mantenir el nivell d’ocupació assolida amb el contracte durant, almenys un període equivalent a la durada d’aquest contracte amb un màxim de dotze mesos des de la seva signatura. En cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament dels incentius.
 • No es considera incomplerta l’obligació de manteniment de l’ocupació quan el contracte s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o l’altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador o per expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

 

Incentius

 

Reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 100% per empreses amb plantilla inferior a 250 treballadors o del 75% en empreses amb plantilla igual o superior, durant un màxim de dotze mesos. 

 

Aquest incentiu es podrà prorrogar per uns altres dotze mesos, sempre que el treballador continuï compatibilitzant l’ocupació amb la formació, o l’hagi cursat en els sis mesos previs a la finalització del període dels dotze primers mesos.

 

Si vol més informació sobre aquesta modalitat de contractació o d’altres que se’n pugui beneficiar la seva empresa, es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu