fbpx

AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL ALS AFECTATS PER LES PLUGES

AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL ALS AFECTATS PER LES PLUGES

AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL ALS AFECTATS PER LES PLUGES

AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL ALS AFECTATS PER LES PLUGES 980 465 arluk

Les sol·licituds s’hauran de presentar abans de l’1 de desembre acreditant haver sofert danys o pèrdua d’activitat en els municipis afectats per les pluges i desbordaments.

Amb les pluges que ha sofert la península les últimes setmanes, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), ha autoritzat que les empreses o autònoms de la Illa de Mallorca (Resolució de 5 novembre 2018) i de les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona i Terol, així com en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Resolució de 6 novembre de 2018) puguin diferir el pagament de la quota a la Seguretat Social.

Beneficiaris

Empreses que tinguin treballadors en alta, i als treballadors per compte propi, inclosos en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social, que acreditin haver resultat afectats per les pluges i desbordaments que han determinat la declaració com a «zones afectades greument per una emergència de protecció civil» de les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona i Terol, així com de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de l’Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, i que així ho sol·licitin. 

I també de diversos municipis de l’Illa de Mallorca, per l’Acord de Consell de Ministres de 19 d’octubre de 2018, i que així ho sol·licitin.

Mesures

L’autorització els permetrà diferir el termini reglamentari d’ingrés de les quotes de la Seguretat Social per totes les contingències, així com pels conceptes de recaptació conjunta amb aquelles, corresponents a 6 mesos naturals consecutius.

El còmput del diferiment s’iniciarà:

· En la liquidació corresponent al mes d’octubre de 2018;

· Per als treballadors inclosos en el RETA en la liquidació corresponent al mes de novembre de 2018.

Les quotes que es difereixi el seu pagament s’hauran d’ingressar mensualment des del mes de novembre de 2019 fins al mes d’abril de 2020, sense aplicació de recàrrec o cap tipus d’interès.

S’ha de tenir en compte que el descompte de les aportacions dels treballadors per compte d’altri a la cotització i el seu ingrés s’hauran d’efectuar dins de termini reglamentari.

Sol·licituds

Les sol·licituds, que s’hauran de presentar abans de l’1 de desembre de 2018, hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa dels danys soferts o de la pèrdua d’activitat que se’n derivi, expedida pel respectiu ajuntament, per l’òrgan insular o autonòmic competent o per la respectiva Subdelegació o Delegació del Govern, o, si escau, de resolució o comunicació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o de l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA), en la qual consti la condició de beneficiari d’indemnitzacions atorgades a conseqüència dels danys causats per les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els dies 9, 18, 19, 20 i 21 d’octubre de 2018.

Es delega en els titulars de les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Terol i de les Illes Balears la competència per resoldre les sol·licituds que es rebin a aquest efecte, corresponents a la seva respectiva província.

La no utilització del termini d’ingrés diferit, un cop autoritzat, no donarà dret a la devolució de les quotes ingressades.

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu