fbpx

ACLARIMENTS D’HISENDA SOBRE ELS AJORNAMENTS DE L’IVA, IRPF I SOCIETATS

ACLARIMENTS D'HISENDA SOBRE ELS AJORNAMENTS DE L'IVA, IRPF I SOCIETATS

ACLARIMENTS D’HISENDA SOBRE ELS AJORNAMENTS DE L’IVA, IRPF I SOCIETATS

ACLARIMENTS D’HISENDA SOBRE ELS AJORNAMENTS DE L’IVA, IRPF I SOCIETATS 633 353 arluk

A causa de l’impacte que ha produït la mesura d’eliminar la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinats deutes tributaris (com l’IVA), l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) ha publicat una nota a la seva pàgina web amb data del 13-01-2017 en la qual suavitza les condicions d’aquests ajornaments. Així, en relació amb l’IVA s’aclareix que si el deute és inferior a 30.000 euros es poden concedir, pel sistema automatitzat, i sense necessitat d’acreditar que existeixen quotes repercutides no cobrades.

 

Com ja l’hem anat informant, el Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre (d’ara endavant, RDL 3/2016), ha eliminat la possibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments de determinats deutes tributaris, entre ells els derivats dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats i els derivats de tributs que, com l’IVA, han de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

 

En concret, el RDL 3/2016 estableix que no es puguin ajornar o fraccionar els següents deutes:

 

 • Els del retenidor o obligat a realitzar ingressos a compte, ni tan sols amb les excepcions regulades anteriorment.
 • Els derivats de l’execució de resolucions fermes de desestimació suspeses durant les reclamacions o recursos.
 • Els de tributs repercutits, excepte prova que les quotes no van ser pagades
 • Els dels pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

 

Doncs bé, a causa de l’impacte que la mesura ha causat, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) a través d’una NOTA publicada a la seva pàgina web (AEAT) amb data del 13-01-2017, tracta de suavitzar les condicions d’aquests ajornaments. De manera resumida podem indicar-li el següent:

 

 1. Ajornaments a persones físiques que realitzen activitats econòmiques

 

 • Es desestimaran les sol·licituds d’ajornament de deutes per retencions o derivats de resolucions fermes de desestimació total o parcial, que haguessin estat suspeses.

 

 • Pagaments fraccionats (model 130): s’admetran o no, com fins ara. Si es tracta de deutes inferiors a 30.000 euros se segueix un sistema automatitzat i, en principi, es concedeixen sense garantia. Si la quantia és superior a aquesta xifra s’estudien una per una en funció de la garantia aportada i altra documentació.

 

 • Deutes per IVA:

 

  • Si el deute és inferior a 30.000 euros es poden concedir, pel sistema automatitzat, i sense necessitat d’acreditar que existeixen quotes no cobrades.

 

  • Si el deute és superior: s’estudien un per un i, per concedir l’ajornament, en funció del tipus de garantia, serà necessari aportar proves de quotes no cobrades (és necessari conèixer interpretació per determinar la quantia ajornable).

 

 • Terminis:

 

  • Els ajornaments per deutes inferiors a 30.000 euros, sense garantir, es concediran per un màxim de 12 terminis mensuals.

 

  • Els ajornaments per deutes superiors a 30.000 euros es poden concedir per un màxim de 36 mensualitats.

 

 1. Ajornaments a persones jurídiques (societats)

 

 • Es desestimaran les sol·licituds d’ajornament de deutes per retencions, els derivats de resolucions fermes de desestimació total o parcial, que haguessin estat suspeses i les de pagaments fraccionats de l’Impost de societats.

 

 • Deutes per IVA:

 

  • Si el deute és inferior a 30.000 euros es poden concedir, pel sistema automatitzat, i sense necessitat d’acreditar que existeixen quotes no cobrades.

 

  • Si el deute és superior: s’estudien un per un i, per concedir l’ajornament, en funció del tipus de garantia, serà necessari aportar proves de quotes no cobrades (és necessari conèixer interpretació per determinar la quantia ajornable)

 

En resum, sobre la situació anterior en ajornaments els únics canvis són els següents:

 

 • No es poden ajornar: retencions en cap cas, ni deutes derivats de resolucions fermes que van ser suspeses durant els procediments, ni els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

 

 • Els deutes per IVA, superiors a 30.000 euros, no serà ajornables excepte que es provi que existeixen quotes repercutides no cobrades (és necessari conèixer interpretació per determinar la quantia ajornable).

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu