fbpx

Els bancs no podran cobrar comissions pels comptes de pagament bàsics a les persones en situació de vulnerabilitat

comisiones-bancarias-grup-simon-assessors

Els bancs no podran cobrar comissions pels comptes de pagament bàsics a les persones en situació de vulnerabilitat

Els bancs no podran cobrar comissions pels comptes de pagament bàsics a les persones en situació de vulnerabilitat 1920 1081 Grup Simon
S’ha aprovat un Reial decret 164/2019 pel qual s’estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb el risc d’exclusió financera. Els bancs no podran cobrar pel compte als clients amb uns ingressos inferiors a dues vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), actualment en 6.454,03 euros (12 pagues), quan sigui una única persona. Si en la unitat familiar, calculada a l’efecte de la de llei de l’IRPF, hi ha dues o tres persones, es permet que els ingressos siguin de 2,5 vegades l’IPREM i 3 vegades si hi ha quatre persones o més. Si el client compta amb un immoble addicional al del seu habitatge habitual no podrà accedir al compte gratuït.

A fi d’establir un règim de condicions dels comptes de pagament bàsics establertes pel Reial decret llei 19/2017, de 24 de novembre, més avantatjós en matèria de comissions en funció de l’especial situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió financera dels titulars d’aquests comptes, consistent en la gratuïtat dels serveis assenyalats en article 4.2 de l’Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer, en el BOE del dia 3 d’abril de 2019, s’ha publicat el Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s’estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb el risc d’exclusió financera.

Quan entrarà en vigor la norma?

Aquesta nova norma entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació, és a dir el 23 d’abril de 2019.

Gratuïtat del compte de pagament bàsic

Les entitats de crèdit no podran exigir la comissió prevista en l’article 4.2 de l’Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer per la prestació dels serveis assenyalats en aquest apartat i amb els límits previstos en aquest article 4, quan tots els titulars i autoritzats d’un compte de pagament bàsic es trobin en la situació especial de vulnerabilitat o risc d’exclusió financera.

Per a això, el client podrà sol·licitar a l’entitat de crèdit el reconeixement del dret al qual es refereix l’apartat anterior una vegada estigui subjecte en la situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió financera. Els efectes d’aquest reconeixement es produiran a partir de la data de sol·licitud del client a l’entitat de crèdit.

Qui estan en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió financera?

1. S’entendrà que un client es troba en situació d’especial vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera quan:

a) Els ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superin els següents llindars:

1. Dues vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM. Actualment en 6.454,03 €) de dotze pagues, vigent en el moment d’efectuar la sol·licitud quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar.

2. Dues vegades i mitja aquest indicador quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats d’unitat familiar amb menys de quatre membres.

3. El triple d’aquest indicador quan es tracti d’unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d’acord amb la normativa vigent.

4. El triple d’aquest indicador quan es tracti d’unitats familiars que tinguin en el seu si a una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut oficialment per resolució expedida per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials o per l’òrgan competent de les comunitats autònomes.

b) No concorri titularitat, directa o indirecta, o cap dret real sobre béns immobles, exclòs l’habitatge habitual, ni titularitat real de societats mercantils, per part de cap dels membres que integrin la unitat familiar.

Atenció. Per a la determinació del concepte d’unitat familiar en les seves diverses modalitats s’estarà a l’establert en l’article 82 de la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones físiques, si bé, a l’efecte del que es disposa en aquest Reial decret, tindran la mateixa consideració que els cònjuges no separats legalment les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els fossin exigibles.

Acreditació de la vulnerabilitat o el risc d’exclusió financera

Els interessats que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió i no tinguin un altre compte obert en una entitat financera, hauran d’acreditar:

· El nombre de persones que componen la unitat familiar mitjançant el llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.

· La percepció dels ingressos de cada membre de la unitat familiar, mitjançant l’aportació d’algun dels següents documents:

1r Certificat de rendes i, si escau, certificat relatiu a la presentació de l’impost sobre el patrimoni, expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en relació amb l’últim exercici tributari.

2n Últimes tres nòmines percebudes.

3r Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions o subsidis per desocupació, en el qual figuri la quantia mensual percebuda per aquests conceptes.

4t Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals.

5è En cas de treballador per compte propi, el certificat expedit per l’òrgan gestor en el qual figuri la quantia mensual percebuda si estigués percebent la prestació per cessament d’activitat

Si el client no disposa de cap renda justificable a través dels documents anteriors, haurà de presentar un informe de l’ajuntament en el qual estigui empadronat, en el qual es motivi la idoneïtat per a l’accés a la gratuïtat d’un compte de pagament bàsic.

La gratuïtat del compte de pagament bàsic es mantindrà durant dos anys des del seu reconeixement, tret que l’entitat pugui acreditar que el client ha deixat d’estar inclòs en el col·lectiu de vulnerabilitat. Demostrant el manteniment de la situació especial, la gratuïtat es prorrogarà per successius períodes de dos anys.

En el termini de 12 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 23 d’abril de 2020, el Ministeri d’Economia i Empresa realitzarà un informe per a avaluar l’accés als comptes de pagament bàsics i la definició de situació d’especial vulnerabilitat o risc d’exclusió financera i, en cas que sigui necessari, elaborar propostes de millora del marc normatiu aplicable. Per a això, les entitats de crèdit hauran d’informar el Banc d’Espanya, anualment, i durant el mes de juny de cada any, sobre el nombre de comptes que han estat obertes, i les sol·licituds que s’han rebutjat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu