fbpx

El judici monitori, una forma eficaç de cobrar deutes?

Devolucio Deute Girona Grup Simon Assessors

El judici monitori, una forma eficaç de cobrar deutes?

El judici monitori, una forma eficaç de cobrar deutes? 3872 2592 Grup Simon
Intentar el cobrament d’un deute pendent es pot convertir en un calvari per al creditor. I més, si s’albira l’obligació d’acudir a la via judicial per a això.

 

1.- QUÈ ÉS?

El judici monitori és un procediment judicial especial per a reclamar el pagament de deutes dineraris, sigui quin sigui el seu import, sempre que els deutes compleixin els requisits que determina la pròpia llei.

S’articula com un procediment àgil, senzill i sense formalismes excessius.

Per a iniciar un judici monitori no és necessari comptar amb advocat ni procurador i la seva presència només serà obligatòria en dos supòsits:

 • Si el deute reclamat supera els 2.000 euros i el deutor s’oposa al seu pagament
 • Si el deutor no paga ni es presenta al judici i s’ha de procedir a l’execució judicial del deute

2.- ON ES REGULA?

En la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil, articles 812 a 818.

3.- QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR EL DEUTE?

No qualsevol tipus de deute és reclamable via monitori, només aquells que reuneixin els següents requisits:

 • Dinerari. És a dir, s’ha d’expressar en diners. No s’inclouen, per tant, les obligacions de fer (no fer) o de donar.
 • Vençut. El termini de pagament del deute ha d’haver finalitzat en el moment de reclamar-lo mitjançant judici monitori.
 • Exigible. El pagament del deute no ha d’estar sotmès a cap condició.
 • Líquid i determinat. Cal que estigui determinat en una quantitat de diners concreta.

Per a acreditar l’existència del deute i que compleixi els requisits esmentats, es podrà emprar qualsevol mitjà de prova que doni constància d’això (factures, albarans, e-mails, telegrames, cartes, faxos, etc.).

4.- COM ES DESENVOLUPA EL PROCÉS MONITORI?

El judici monitori es pot dividir en dues fases ben diferenciades:

1a FASE: La petició inicial o demanda que realitza el creditor-demandant i que no exigeix, com abans ja s’ha dit, l’assistència d’advocat ni procurador.

En aquest escrit hi ha de constar els següents particulars:

 • Identificació del demandant
 • Identificació i domicili del deutor
 • Import i origen del deute que es reclama

La demanda es presenta, per regla general, davant el jutjat de primera instància del domicili del deutor.

2a FASE: El requeriment judicial de pagament. Si la petició reuneix totes les característiques apuntades, el jutjat l’admetrà a tràmit i notificarà al deutor un termini de 20 dies hàbils per pagar el deute o adduir raons per al seu impagament.

Depenent de la reacció del deutor, ens podem trobar en diversos escenaris:

 1. Que el deutor pagui en el termini atorgat per a això. En aquest cas, el jutjat deixarà constància del pagament i, si escau, farà lliurament dels diners al demandant i procedirà a arxivar el procediment.
 2. Que el deutor no pagui ni es presenti davant el Jutjat dins eltermini assenyalat. Verificat l’anterior, el procés queda acabat i el creditor pot procedir a l’execució de la quantitatcorresponent de deute a través d’un procedimentd’execució de béns del deutor.
 3. Que el deutor s’oposi a la demanda per escrit. En aquest cas, si el deute reclamat no supera els 6.000,00 € es donarà per finalitzat el procés monitori, continuant pels tràmits del judici verbal. Quan el deute superi els 6.000,00 €, llavors el creditor disposa d’un mes per a presentar una demanda de judici ordinari.

5.- APUNTS ESTADÍSTICS

Segons dades recollides l’any 2018, es van admetre una mica més del 50% de les peticions de judici monitori presentades i, de les admeses, al voltant del 90% van acabar amb el pagament del deute o amb la seva execució judicial.

Quant a la durada mitjana del procediment, es va situar aproximadament en uns 5-6 mesos.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu