fbpx

Com recuperar un Pla de Pensions?

Com recuperar un Pla de Pensions?

Com recuperar un Pla de Pensions? 150 150 arluk

Abans d’abordar les tres formes de cobrament del pla de pensions convé aclarir alguns aspectes referents a la seva fiscalitat. Amb caràcter general, les prestacions percebudes pels plans de pensions tenen consideració de rendiments del treball a efectes de la declaració d’IRPF. És a dir, que caldrà incloure-les en la base imposable general de l’impost i tributaran al tipus resultant un cop aplicada l’escala general, com fem amb el nostre sou.

No obstant això, la forma que triem per cobrar el pla de pensions pot fer que ens beneficiem d’algunes deduccions fiscals. Actualment es contemplen tres opcions de recuperar els Drets Consolidats (aportacions+rendibilitat) al Pla de Pensions: capital, renda i mixta.

  • En forma de capital. Es percep tot el capital aportat més els rendiments que hagi pogut generar, en un sol pagament, i queda cancel·lat el Fons. Fins fa poc aquesta opció comptava amb importants beneficis fiscals però des de 2007 aquests es van suprimir encara que sense caràcter retroactiu.

Actualment, es manté una reducció del 40% sobre les aportacions realitzades amb anterioritat a aquesta data i els seus rendiments, mentre que el 60% restant s’afegiria a la base imposable. El capital aportat i els rendiments obtinguts, a partir de 2007, es sumaran de forma íntegra a la base imposable general de l’IRPF.

  • En forma de renda. El capital aportat i els seus interessos es perceben de forma periòdica (generalment mensual). Des d’un punt de vista fiscal, aquests diners s’afegeixen a la base imposable general en forma de rendiments del treball. En aquesta opció la renda pot ser: financera o assegurada.

La renda financera és aquella en la qual el fons de pensions es manté fins que el capital s’esgota. El partícip va retirant els diners de manera constant o variable amb un percentatge de creixement acordat i quan queda exhaurit el capital, s’extingeix el Pla. El client podrà triar en tot moment la quantitat anual que desitja rebre i el nombre de terminis. Es pot fer una estimació de la durada i l’interès mínim, però aquests no estan assegurats.

La renda assegurada sí que s’estén fins a la defunció del partícip. La durada i / o un interès mínim estan garantits, encara que per a això cal contractar una assegurança de rendes.

  • De forma mixta: Suposa cobrar una part en forma de capital i una altra com a renda. Es tracta d’una bona alternativa per aprofitar els avantatges fiscals a què estan subjectes les aportacions realitzades abans de 2007 en cas de recuperar en forma de capital.

És important fer càlculs abans de decidir-se per una opció o una altra, ja que les implicacions fiscals encara poden fer-nos guanyar o perdre diners.

Consulti als nostres especialistes.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu