fbpx

Regularització especial en l’IRPF per a pensions no declarades procedents de l’estranger

Regularització especial en l'IRPF per a pensions no declarades procedents de l'estranger

Regularització especial en l’IRPF per a pensions no declarades procedents de l’estranger

Regularització especial en l’IRPF per a pensions no declarades procedents de l’estranger 750 750 arluk

Li recordem que amb caràcter general i sense perjudici del que disposin els convenis per evitar la doble imposició (CDI) subscrits per Espanya i en vigor, les pensions, encara que procedeixin de l’estranger, percebudes pels contribuents de l’IRPF es consideren com a rendiments del treball, conforme a l’article 17 de la Llei de l’IRPF i s’han de declarar com a tals.

 

Les pensions, enteses com a remuneracions que tenen la seva causa en una ocupació exercida amb anterioritat, tenen diferent tractament en els CDI segons que siguin públiques o privades:

 

 1. En les pensions privades, (entre les quals s’inclouen generalment les satisfetes per la Seguretat Social) la major part dels convenis estableixen el dret d’imposició a favor de l’Estat de residència de la persona que rep la pensió.

 

 1. En les pensions públiques (per exemple, les dels funcionaris), el dret el té l’Estat d’on procedeixen, excepte en alguns convenis, en els quals, si té la nacionalitat de l’Estat de residència, la potestat tributària l’hi correspon.

 

En el cas de França, el CDI estableix que “Sense perjudici del que es disposa per a les retribucions públiques, les pensions i altres remuneracions anàlogues pagades a un resident d’un Estat contractant per raó d’una ocupació anterior, només es poden sotmetre a imposició en aquest Estat.” Per tant, si el contribuent és resident en territori espanyol, la pensió que percep de França s’haurà de sotmetre a imposició a Espanya.

 

Obligació de declarar la pensió en l’IRPF

 

Cal tenir present que la Llei de l’IRPF regula amb caràcter general l’obligació de presentar i subscriure declaració per l’IRPF, i estableix que no tindran l’obligació de declarar els contribuents que obtinguin rendes exclusivament de les fonts que estableix la Llei, amb el límit quantitatiu i en les circumstàncies que es fixen en cada cas.

 

En el cas dels rendiments del treball (com són les pensions), cal tenir present que la Llei de l’IRPF eximeix de l’obligació de declarar als contribuents els rendiments dels quals no excedeixin de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit se substitueix pel d’11.200 euros anuals en determinats supòsits, com són:

 

 1. a) Quan procedeixin de més d’un pagador. No obstant això, el límit serà de 22.000 euros anuals en els següents supòsits:

 

1r Si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no supera en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

 

2n Quan es tracti de contribuents els únics rendiments del treball dels quals consisteixin en les prestacions passives al fet que es refereix aquesta Llei i la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagués realitzat d’acord amb el procediment especial que reglamentàriament s’estableixi.

 

 1. b) Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les previstes en la Llei.

 

 1. c) Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

 

Suposant que la pensió procedent de l’estranger constitueix l’única font de rendiments del treball del contribuent, en la mesura en què el pagador de la pensió no estigui obligat a retenir a compte de l’IRPF, el límit de l’obligació de declarar relatiu als rendiments del treball serà d’11.200 euros.

 

En el cas que el contribuent presentés declaració d’IRPF en el seu moment perquè només cobrava una pensió de jubilació a Espanya i pensava que no hi estava obligat, si la suma de la pensió espanyola i la francesa supera els 11.200 euros, sí que existeix aquesta obligació.

 

Atenció. Si el pagador de la pensió estrangera no està obligat a practicar retenció sobre l’IRPF, no s’aplica el límit general dels 22.000 euros que determina l’obligació de declarar. Així, si la suma d’ambdues pensions està entre 11.200 i 22.000 euros, també existirà l’obligació de declarar, encara que la pensió estrangera sigui inferior a 1.500 euros.

 

Pensions procedents de l’estranger que no havien estat declarades correctament

 

Amb base en la informació obtinguda en el marc d’intercanvis d’informació amb altres països, l’Administració tributària espanyola va tenir coneixement de l’existència d’un nombre important de contribuents de l’IRPF que havent percebut rendiments per pensions procedents de l’estranger no havien estat declarades correctament. Respecte d’aquests rendiments, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en compliment de les seves funcions, va desenvolupar les actuacions de regularització corresponents.

 

No obstant això, donades les especials circumstàncies del col·lectiu social afectat -persones d’avançada edat traslladades recentment a Espanya-, s’ha estimat necessari per raons de justícia i cohesió social, establir un procés excepcional i de caràcter temporal que els permeti regularitzar voluntàriament la seva situació sense un cost addicional per l’incompliment o demora.

 

En aquest sentit, la disposició addicional única de la Llei 26/2014 per la qual es modifica la LIRPF contempla una sèrie de mesures especials per als casos de regularització en l’IRPF de rendes procedents de pensions pagades des de l’estranger.

 

Regularització especial per a pensions no declarades procedents de l’estranger i condonació de les sancions, recàrrecs i interessos liquidats per aquest concepte

 

Es contemplen dues mesures especials per als casos de regularització en l’IRPF de rendes procedents de pensions pagades des de l’estranger:

 

 1. Un període extraordinari de regularització: no s’exigiran recàrrecs, interessos ni sancions als qui regularitzin voluntàriament la seva situació mitjançant la presentació des de l’1 de gener al 30 de juny de 2015 de declaracions de l’IRPF (inicials o complementàries) d’exercicis no prescrits.

 

 1. Una condonació dels interessos, recàrrecs i sancions exigits per aquest concepte. La condonació l’haurà sol·licitar l’interessat entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2015.

 

A continuació s’exposa la principal informació a tenir en compte en el desenvolupament d’aquests dos processos:

 

 1. Període extraordinari de regularització

 

 • El perceptor de les pensions haurà de confeccionar una declaració de l’IRPF (model 100) per cada període impositiu que regularitzi. Si la declaració fos complementària d’una d’anterior haurà de fer constar expressament aquesta circumstància i inclourà les dades de la inicial, a les quals se sumaran les dades corresponents a la pensió que regularitza. De la quota tributària resultant de l’autoliquidació complementària es deduirà l’import de l’autoliquidació inicial.

 

Sense perjudici de les especialitats derivades de convenis de col·laboració subscrits per l’Agència Tributària amb altres entitats per a la presentació de documents tributaris en representació de tercers, la presentació de les declaracions es podrà realitzar a través d’INTERNET, complint les especificacions generals d’aquesta forma de presentació, o, de realitzar-se en paper, en els següents llocs:

 

 1. a) Declaració amb resultat a ingressar i amb ingrés efectiu al moment de la seva presentació: en qualsevol oficina d’una entitat col·laboradora autoritzada (banc, caixa d’estalvis o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol.

 

 1. b) Declaració amb resultat a ingressar i sense ingrés efectiu al moment de la seva presentació ni sol·licitud d’ajornament o fraccionament: en qualsevol Delegació o Administració de l’Agència Tributària.

 

 1. c) Declaració amb resultat a ingressar i amb sol·licitud d’ajornament o fraccionament: de forma conjunta amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament, en qualsevol Delegació o Administració de l’Agència Tributària.

 

 • Pagament del deute: es considerarà “període voluntari de pagament” el que va des de l’1 de gener al 30 de juny de 2015. Durant aquest període:

 

– Es podran presentar declaracions amb ingrés immediat del deute.

 

– Es podrà presentar la declaració en l’Agència Tributària amb resultat a ingressar, però sense ingrés efectiu, i s’obtindrà una carta de pagament amb la qual es realitzarà el pagament en entitats financeres en qualsevol moment no posterior al 30 de juny de 2015.

 

La carta de pagament pot obtenir-se en les oficines de l’Agència Tributària i a la seva seu electrònica. Atenció: la carta de pagament no es podrà obtenir fins que en el sistema d’informació de l’Agència Tributària consti el motiu de presentació de la declaració de l’IRPF. Aquest procés pot no ser immediat al moment de presentació de la declaració, per la qual cosa aquesta opció de pagament no és l’adequada per a les declaracions que es desitgin presentar en les últimes setmanes del mes de juny.

 

– Així mateix, serà possible sol·licitar l’ajornament o fraccionament del pagament del deute segons la normativa tributària general. El primer termini o fracció que si escau es concedeixi serà de data posterior al 30 de juny de 2015.

 

 • Immediatament després de la presentació de la declaració de l’IRPF l’interessat haurà de presentar un formulari específic que permeti identificar que aquesta declaració inclou pensions procedents de l’estranger. No serà necessari presentar un formulari per cada declaració presentada, sinó que es presentarà un únic formulari per cada interessat, en el qual es faran constar totes les declaracions que ha presentat per aquest motiu. La forma d’identificació de les declaracions presentades consisteix únicament a consignar els períodes (anys) d’IRPF als quals es refereixen. En el cas de declaracions conjuntes es presentarà un únic formulari per qualsevol dels declarants. El formulari està disponible al portal d’INTERNET de l’Agència Tributària, en versió directament presentable per INTERNET i en “versió paper” (PDF per emplenar i per imprimir). També existeix un document amb instruccions per al seu emplenament.

 

Amb independència del lloc en el qual s’hagi presentat la declaració de l’IRPF, el formulari es presentarà sempre davant l’Agència Tributària, bé per INTERNET (seu electrònica de l’Agència Tributària), bé en format paper en les seves oficines de registre.

 

 1. Condonació d’interessos, recàrrecs i sancions

 

El procés que es descriu a continuació és exclusiu de les sol·licituds de condonació relatives a interessos, recàrrecs i sancions exigits en actes administratius que hagin adquirit fermesa. La condonació dels conceptes exigits en actes administratius que no hagin adquirit fermesa s’efectuarà en el corresponent procediment de revisió que es trobi en tramitació.

 

Al portal d’INTERNET de l’Agència Tributària està disponible un model de sol·licitud, en versió directament presentable per INTERNET i en “versió paper” (PDF per emplenar i per imprimir). També existeix un document amb instruccions per al seu emplenament.

 

Les principals dades a consignar en el model són la identificació del sol·licitant, els períodes (anys) de l’IRPF als quals corresponen les regularitzacions de pensions de l’estranger (mitjançant liquidacions de l’Administració o amb declaracions de l’IRPF presentades per l’interessat) que han donat lloc a interessos, recàrrecs o sancions, i el codi IBAN del compte bancari en la qual l’interessat desitgi que s’efectuïn les possibles devolucions. La sol·licitud es presentarà per INTERNET (seu electrònica de l’Agència Tributària) o, si es presenta en paper, es dirigirà a les oficines de registre de l’Agència Tributària.

 

N’hi haurà prou amb una sola sol·licitud perquè l’Agència Tributària tramiti el procediment en relació amb tots els conceptes condonables que s’hagin exigit a l’interessat, sempre que s’hi consignin tots els períodes de l’IRPF afectats.

 

 

 

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu