fbpx

Què saber de les empreses de venda a distància?

Què saber de les empreses de venda a distància?

Què saber de les empreses de venda a distància?

Què saber de les empreses de venda a distància? 500 377 arluk

Les vendes a distància són aquelles celebrades sense la presència física simultània del comprador i del venedor, i que la proposta de contractació del venedor i l’acceptació del comprador es transmet per un mitjà de comunicació a distància de qualsevol naturalesa. Si ven a través de catàleg, mailing postal o telèfon, haurà d’inscriure’s en el registre de vendes a distància.

En l’actualitat, les botigues de venda en línia són una forma de negoci que ha incrementat notòriament en els últims anys. Moltes d’aquestes botigues, estan inscrites en el registre de vendes a distància, algunes per obligació i d’altres de forma voluntària.

 

Algunes d’aquestes empreses que poden no estar inscrites en el registre de venda a distància, prenen la decisió de registrar-se merament pel fet que en la seva plataforma aparegui que està en el registre, donant als clients més confiança i imatge del negoci.

 

Però poden sorgir moltes preguntes sobre l’obligació de registrar-se o no, i sobre les empreses que es dediquen a les vendes a distància.

 

Ara l’informarem d’alguns aspectes importants que no ha d’oblidar en relació amb aquestes vendes.

 

¿Què són les vendes a distància?

 

La venda a distància és la que es realitza sense la presència física simultània del comprador i el venedor. L’oferta i l’acceptació de la compra es realitza exclusivament a través d’una comunicació a distància i d’un sistema de contractació a distància organitzat pel venedor. Els mitjans més habituals per dur a terme aquest tipus de vendes són: la venda per catàleg, els contractes subscrits per telèfon, internet, ràdio, televisió (tele-venda) i anuncis en premsa amb cupó de comanda, etc.

 

Aquests contractes es desenvolupen, en la seva majoria, en tres fases:

 

 • El consumidor rep una oferta d’un producte o servei,
 • efectua la comanda,
 • rep el producte.

 

 

 

 

Quines són les tècniques de venda a distància?

 

Constitueixen tècniques de venda a distància les que practiquin les empreses de comerç detallista que tinguin disposat un sistema de contractació a distància a través de les següents tècniques de comunicació a distància:

 

 • Catàleg.
 • Imprès amb destinatari o sense.
 • Carta normalitzada.
 • Publicitat en premsa amb cupó de comanda.
 • Telèfon.
 • Ràdio.
 • Televisió.
 • Visiòfon (telèfon amb imatge)
 • Vídeo text.
 • Fax (telecòpia)

 

Registre de venda a distància

 

Què és el registre de venda a distància? És un registre administratiu de caràcter públic, que té per objecte donar publicitat i informar sobre les empreses de venda a distància.

 

El registre de franquiciadors inclou, dades generals sobre les empreses, així com dades qualitatives, que permeten accedir a un nivell més elevat d’informació. Voluntàriament les empreses inscrites poden aportar dades sobre:

 

 • Certificats de qualitat
 • Adhesió al sistema arbitral de consum
 • Adhesió a algun sistema de resolució extrajudicial de conflictes.

 

Si la seva empresa també ven per Internet, està obligada a registrar-se?

 

 • Si les úniques vendes a distància que realitza la seva empresa són a través de la seva pàgina web, no està obligada a inscriure’s en aquest registre. En aquest cas la inscripció és opcional (encara que moltes empreses la realitzen i la remarquen en els seus fullets i al seu web, per millorar la seva imatge davant dels seus clients).

 

 • No obstant això, si a més de vendre a través de la seva pàgina web la seva empresa ven per altres mitjans a distància (com, per exemple, per catàleg, mailing postal, telèfon o fax), sí que estarà obligada a inscriure’s.

 

Existeixen empreses que no s’hagin d’inscriure en el registre?

 

S’exceptuen:

 

  • Les empreses que, desenvolupant la seva activitat comercial en un establiment fix, esporàdicament poguessin realitzar vendes a distància, si la seva suma en cap cas constitueix valor significatiu de venda, ni constitueix activitat ordinària.
  • Les empreses de serveis de la societat d’informació.
  • Les empreses que realitzin la prestació de serveis financers ja sigui en l’àmbit dels mercats de valors, institucions d’inversió col·lectiva o en l’àmbit bancari o assegurador.
  • Les empreses de venda de medicaments, d’acord amb la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

 

Qui ha de comunicar les seves dades?

 

Tenen l’obligació de comunicar les seves dades en el termini de 3 mesos des de l’inici de la seva activitat al registre de la comunitat autònoma on tingui previst l’inici de les seves activitats, o si no n’hi ha, al registre d’empreses de vendes a distància els següents subjectes:

– En règim de lliure establiment, els prestadors que desitgin establir-se a Espanya, ja siguin:

a) de nacionalitat espanyola, 

b) de nacionalitat d’un Estat membre, o 

c) de nacionalitat d’un tercer Estat, no pertanyent a la Unió Europea. 

 

– En règim de lliure prestació de serveis, l’única obligació per al prestador consistirà a comunicar l’inici de les seves activitats a Espanya al registre de la comunitat autònoma on tingui previst començar la seva prestació. No serà necessària cap comunicació de dades quan el prestador de serveis ja estigués establert en algun Estat membre de la Unió Europea. A falta de registre autonòmic, la comunicació d’inici d’activitat s’haurà de dirigir al registre d’empreses de vendes a distància.

 

Com es comuniquen les dades al registre?

 

Per a la inscripció registral les empreses aportaran al registre de la comunitat autònoma on tinguin la seva seu si n’hi hagués o, en defecte d’això, al registre d’empreses de vendes a distància, únicament una comunicació de dades on es manifesti el compliment dels extrems que es contenen en la norma.

 

Amb caràcter voluntari i a l’efecte de publicitat i d’informació, les empreses de venda a distància podran inscriure en el Registre les dades següents:

 

a) La possessió d’un certificat de qualitat acreditatiu del compliment de normes de qualitat, i les normes a les quals es refereix el certificat.

b) L’adhesió al sistema arbitral de consum o altres sistemes de resolució extrajudicial de conflictes en relació amb les queixes que presentin els consumidors.

c) Altres dades que puguin ser considerades d’interès públic.

 

Correspondrà, en tot cas, a les comunitats autònomes la comprovació de les dades de la comunicació en el marc de les facultats d’inspecció que legalment tinguin atribuïdes.

 

I si es produeix alguna alteració en les dades comunicades?

 

En el termini de tres mesos des que es produeixi qualsevol alteració de les dades que van servir de base per a la primera comunicació de dades, les empreses de venda a distància inscrites hauran de comunicar-ho al registre, especialment en els següents supòsits:

 

a) Els canvis que afectin la naturalesa de l’empresa o signifiquin canvi del seu objecte, orientació o activitat de venda.

 

b) Els canvis de domicili social.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu