fbpx

Pot tornar a l’empresa un treballador amb incapacitat permanent total?

Pot tornar a l'empresa un treballador amb incapacitat permanent total?

Pot tornar a l’empresa un treballador amb incapacitat permanent total?

Pot tornar a l’empresa un treballador amb incapacitat permanent total? 226 223 arluk

En matèria de revisió de la incapacitat existeix una doble previsió legislativa: una declaració d’incapacitat previsiblement definitiva, i per això extintiva de la relació laboral; i una declaració d’incapacitat de probable revisió per millora i per això suspensiva de la relació laboral. D’acord amb la norma, si previsiblement la situació del treballador declarat en incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa pot ser objecte de revisió per millora, de tal manera que és possible que es pugui reincorporar a la feina, subsisteix la suspensió de la relació laboral, amb reserva del lloc de treball, durant 2 anys a comptar des de la data de la resolució per la qual es declari la incapacitat permanent.

 

Pot ser que s’hagi trobat en situacions en les quals algun treballador hagi estat de baixa durant un temps, i posteriorment l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) li concedís la incapacitat permanent total. I que un temps després, al cap d’un any o any i mig li revisin la seva incapacitat, i es resolgui que torna a ser apte per treballar, i l’INSS li envia una carta per comunicar-li aquesta situació i exposant que el donin d’alta.

 

És possible? Què cal fer en aquestes situacions d’incapacitat revisada?

 

El nostre ordenament laboral estableix en supòsits d’incapacitats permanents que són revisats i els lleven el grau d’incapacitat, que el treballador, el contracte del qual es va extingir per la declaració d’incapacitat permanent total o absoluta, pot incorporar-se de nou a l’empresa en alguna de les següents situacions:

 

– Possibilitat de millora en un termini de 2 anys.

– Previsió de recol·locació en lloc adequat a la seva capacitat en normes convencionals o altres fonts reguladores de la relació laboral.

 

Si es considerés que la situació d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa pot ser reversible, s’estipularà la suspensió de la relació laboral (no confondre amb una extinció), amb una reserva de lloc de dos anys des de la declaració de la incapacitat.

 

Aquesta millora previsible haurà de ser reconeguda en la resolució inicial, marcant un termini de revisió per possible millora en un termini igual o menor a dos anys, i serà la Seguretat Social qui informarà l’empresari d’aquesta possibilitat.

 

 

Existència de previsible millora en 2 anys (art. 48.2 de l’Estatut dels Treballadors)

 

D’acord amb la norma, si previsiblement la situació del treballador declarat en incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa pot ser objecte de revisió per millora, de tal manera que és possible que es pugui reincorporar a la feina, subsisteix la suspensió de la relació laboral, amb reserva del lloc de treball, durant 2 anys a comptar des de la data de la resolució per la qual es declari la incapacitat permanent.

 

La suspensió només és possible si, en la resolució inicial de reconeixement de la incapacitat consta un termini per poder instar la revisió per previsible millora igual o inferior a 2 anys. De la citada resolució s’ha de donar trasllat a l’empresari per la corresponent Direcció provincial de l’INSS.

 

Així doncs, en matèria de revisió existeix una doble previsió legislativa: una declaració d’incapacitat previsiblement definitiva, i per això extintiva de la relació laboral; i una declaració d’incapacitat de probable revisió per millora i per això suspensiva de la relació laboral. Si no es declara la previsió de revisió per millora, el treballador perd definitivament el dret a la reserva del lloc de treball i l’INSS no pot acordar la revisió per millora fins que transcorrin 2 anys des que va ser declarada la incapacitat.

 

A tenir en compte…

 

S’ha de partir que en la resolució per la qual al treballador se li va concedir la incapacitat permanent absoluta, es va fixar la revisió abans de 2 anys, és a dir, la suspensió de la relació laboral.

 

Si es declarés la invalidesa de previsible millora i una revisió li posés fi, l’empresari hauria d’acceptar el reingrés de l’empleat, sempre que aquesta prova es realitzés en el termini de dos anys. El seu resultat es pot publicar més tard sense problema, ja que la suspensió es perllongaria fins llavors.

 

En cas contrari, s’estaria incorrent en un acomiadament improcedent, encara que al seu moment s’hagués lliurat una quitança.

 

Atenció: poden procedir a una extinció per acomiadament objectiu per causes organitzatives o productives o econòmiques, si acreditessin alguna de les causes específiques assenyalades en l’art. 52 de l’I.T., amb el risc que si no es complissin les causes fixades en la norma, l’acomiadament seria improcedent, amb dret a l’abonament de la indemnització corresponent, descomptant el temps que ha estat suspesa la seva relació laboral per la incapacitat permanent.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu