fbpx

Pautes que cal seguir en cas de rebre una inspecció de treball

Pautes que cal seguir en cas de rebre una inspecció de treball

Pautes que cal seguir en cas de rebre una inspecció de treball

Pautes que cal seguir en cas de rebre una inspecció de treball 285 211 arluk

Qualsevol empresa o autònom pot rebre la visita d’un inspector de treball, que es presentarà a la seva oficina amb avís previ o sense. Quan l’inspector accedeixi a les instal·lacions, s’haurà d’identificar i s’haurà de lliurar a l’inspector el llibre de visites del centre de treball, perquè pugui anotar les comprovacions realitzades durant la seva visita.

 

Li recordem que qualsevol empresa o autònom pot rebre la visita d’un inspector de treball, que es presentarà a la seva oficina amb avís previ o sense. Aquesta visita no significa que existeixi una denúncia en contra seu, simplement realitzen visites de control per comprovar que tot està en regla. En el cas que el seu lloc de treball sigui el seu domicili, l’inspector haurà de tenir ordre judicial o el seu consentiment per poder realitzar la visita. En qualsevol altre cas no se li pot impedir l’entrada a la seva oficina.

 

Atenció. Els inspectors de treball es poden presentar a les instal·lacions sense haver avisat amb antelació. En cas que això succeeixi, s’haurà de notificar la situació immediatament al director de recursos humans o al responsable del centre de treball.

 

Actuacions amb l’inspector de treball

 

Si es troba en aquesta situació, sol·liciti la seva identificació (ha d’acreditar el seu càrrec) i tingui en compte el següent:

 

 • Permeti l’entrada i faciliti la revisió física de l’espai de treball. L’inspector podrà, per exemple, demanar-li accés al magatzem (per verificar que compleix amb les mesures de seguretat).

 

 • L’inspector també podrà interrogar o sol·licitar la identificació de tot el seu personal (per verificar que estan donats d’alta o que, si són estrangers, disposen de l’autorització per treballar).

 

 • Podrà fer mesuraments en la seva empresa o sol·licitar-li documentació com: justificant que l’empresa està inscrita en la Seguretat Social, justificant dels pagaments a la Seguretat Social, document acreditatiu de l’IAE, escriptura de constitució de la societat, etc.

 

 • Així mateix, tingui a disposició el llibre de visites perquè l’inspector anoti les comprovacions realitzades. Si no en té, rebrà una sanció d’entre 60 i 625 euros.

 

 • I si té a altres professionals contractats també poden demanar-li: rebut de salaris, informe d’alta i baixa de treballadors, contractes de treball presentats davant l’oficina d’ocupació, resum d’hores extraordinàries, autorització de treball i documentació dels treballadors estrangers que tinguis contractats, etc.

 

Tingui present que l’inspector té el dret i l’obligació d’analitzar tota l’activitat subjecta a inspecció, obrint les diligències, proves o exàmens que consideri oportuns, per la qual cosa pot reclamar:

 

 • Les claus d’accés als ordinadors.
 • La presa de fotografies, mostres, vídeos i qualsevol altre registre.
 • La identificació de totes les persones que es trobin al centre de treball. Ara bé, la presentació del DNI serà responsabilitat de cada treballador perquè l’empresari no compta amb l’autoritat necessària per obligar-los.
 • La presa de declaració als treballadors i al mateix empresari, encara que aquestes paraules no es donaran immediatament com certes sinó que es registraran en les actes.
 • Si considera que existeixen possibilitats que es destrueixin proves o que s’alterin els documents físics o informàtics, així com si es determina que poden existir probables causes de risc laboral, podran establir-se mesures cautelars.

 

Què no s’ha de fer perquè es considera obstrucció a la inspecció de treball?

 

Qualsevol acció que retardi o impedeixi a l’inspector realitzar la seva tasca, com per exemple no permetre l’entrada de l’inspector al seu centre de treball, negar a identificar-se o no presentar la documentació que es requereix. I per descomptat, coaccionar, amenaçar o qualsevol tipus de violència contra l’inspector.

 

Atenció. Els empleats no estan obligats a lliurar els documents. Poden al·legar que no tenen accés a ells, o que els té la gestoria o assessoria. En aquest cas l’inspector no podrà buscar-los pel seu compte, ja que el domicili de les empreses està protegit per llei de forma similar al de les persones físiques. No obstant això, si vostè hi és present el millor és que sí que li lliuri els documents.

 

Encara que podria oposar-s’hi (al·legant que, en tractar-se d’informació confidencial, també està emparada per la protecció que la llei dóna al domicili), hi ha documents que han d’estar a la disposició de la inspecció (com són els relatius a la prevenció de riscos), per la qual cosa pot ser sancionat si no els facilita.

 

Es considerarà obstrucció les accions que pertorbin, retardin o impedeixin a l’inspector l’exercici de la seva activitat:

 

Es consideren infraccions lleus:

 

 • Un mer retard en el compliment de les obligacions d’informació, comunicació o compareixença, tret que aquestes obligacions siguin requerides en el curs d’una visita d’inspecció i es refereixin a documents o informació que hagin d’obrar o facilitar al centre de treball.
 • La falta del llibre de visites al centre de treball.

 

Es consideren infraccions molt greus:

 

 • Les accions i omissions de l’empresari, els seus representants o persones del seu àmbit organitzatiu que tinguin per objecte impedir l’entrada o permanència al centre de treball dels inspectors o sotsinspectors, així com la negativa a identificar-se o a identificar o donar raó de la seva presència sobre les persones que es trobin en aquest centre realitzant qualsevol activitat.
 • La coacció, amenaça o violència establerta sobre els inspectors o sotsinspectors, així com la reiteració en les conductes d’obstrucció qualificades de greus.
 • L’incompliment dels deures de col·laboració amb els funcionaris de la inspecció.

 

Què succeeix quan finalitza la inspecció?

 

Una vegada hagi finalitzat la inspecció, s’haurà de lliurar al director de recursos humans o al responsable del centre de treball el llibre de visites amb la diligència que hagi anotat l’inspector.

 

Després de la visita, l’inspector pot estendre acta d’infracció. En aquest cas, en el termini de 10 dies des de la data que consta en l’acta rebrà la notificació per correu certificat. La data de l’acta no té per què coincidir amb la data de la visita, ja que pot transcórrer un termini de fins a 9 mesos.

 

Una vegada rebi la notificació disposa de 15 dies hàbils per presentar al·legacions. És fonamental revisar la notificació, comprovar que no conté errates i que no han passat més de 10 dies hàbils des que la inspecció va aixecar l’acta. Errors com aquest poden considerar la notificació defectuosa i anul·lar el procediment.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu