fbpx

La seva societat està obligada a presentar l’informe de gestió?

La seva societat està obligada a presentar l'informe de gestió?

La seva societat està obligada a presentar l’informe de gestió?

La seva societat està obligada a presentar l’informe de gestió? 425 425 arluk

Recordi que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat, així com, si escau, els comptes i l’informe de gestió consolidats. L’informe de gestió no forma part específicament dels comptes anuals, però hi ha determinades societats que l’han de dipositar juntament amb aquestes obligatòriament. Les societats que no puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat hauran d’indicar en l’informe de gestió el període mitjà de pagament als seus proveïdors.

 

Li recordem que d’acord amb la Llei de societats de capital, els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social, els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat, així com, si escau, els comptes i l’informe de gestió consolidats.

 

Sobre l’obligatorietat de presentar l’informe de gestió

 

Les societats que formulin balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats no estaran obligades a elaborar l’informe de gestió, encara que estigui obligada a auditar els seus comptes anuals d’acord amb el previst la Llei de societats de capital per petició de la minoria, o per exigència d’altres disposicions. Per tant, l’obligació d’elaborar l’informe de gestió no resulta afectada pel fet que els comptes anuals se sotmetin o no a auditoria.

 

La formulació de balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats, podran fer-la aquelles societats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

 

 • Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4.000.000 euros.
 • Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 8.000.000 euros.
 • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a 50.

 

Atenció. Els comptes anuals i, si escau, l’informe de gestió han de ser revisats per un auditor de comptes.

 

S’exceptua d’aquesta obligació a les societats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

 

 1. a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els dos milions vuit-cents cinquanta mil euros (2.850.000 €).

 

 1. b) Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els cinc milions set-cents mil euros (5.700.000 €).

 

 1. c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta (50).

 

Les societats perdran aquesta facultat si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies al fet que es refereix el paràgraf anterior.

 

En el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les societats queden exceptuades de l’obligació d’auditar-se si reuneixen, al tancament d’aquest exercici, almenys dues de les tres circumstàncies expressades anteriorment.

 

Contingut de l’informe de gestió

 

L’informe de gestió haurà de contenir una exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la situació de la societat, juntament amb una descripció dels principals riscos i incerteses als quals s’enfronta.

 

L’exposició consistirà en una anàlisi equilibrada i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels negocis i la situació de la societat, tenint en compte la seva magnitud i la seva complexitat.

 

En la mesura necessària per a la comprensió de l’evolució, els resultats o la situació de la societat, aquesta anàlisi inclourà tant indicadors clau financers com, quan escaigui, de caràcter no financer, que siguin pertinents respecte de l’activitat empresarial concreta, inclosa la informació sobre qüestions relatives al medi ambient i al personal. S’exceptua de l’obligació d’incloure informació de caràcter no financer, a les societats que puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat.

 

En proporcionar aquesta anàlisi, l’informe de gestió inclourà, si escau, referències i explicacions complementàries sobre els imports detallats en els comptes anuals.

 

Atenció. Des del 24 de desembre de 2014, les societats que no puguin presentar compte de pèrdues i guanys abreujat hauran d’indicar en l’informe de gestió el període mitjà de pagament als seus proveïdors; en cas que aquest període mitjà sigui superior al màxim establert en la normativa de morositat, s’hauran d’indicar així mateix les mesures a aplicar en el següent exercici per a la seva reducció fins a arribar-hi.

 

Podran formular compte de pèrdues i guanys abreujat les societats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

 

 1. a) Que el total de les partides d’actiu no superi els onze milions quatre-cents mil euros (11.400.000 €).
 2. b) Que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els vint-i-dos milions vuit-cents mil euros (22.800.000 €).
 3. c) Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui superior a dos-cents cinquanta (250).

 

Les societats perdran la facultat de formular compte de pèrdues i guanys abreujat si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies al fet que es refereix el paràgraf anterior.

 

En el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les societats podran formular compte de pèrdues i guanys abreujat si reuneixen, al tancament d’aquest exercici, almenys dues de les tres circumstàncies expressades anteriorment.

 

Informarà igualment sobre els esdeveniments importants per a la societat succeïts després del tancament de l’exercici, la seva evolució previsible, les activitats en matèria de recerca i desenvolupament i de les adquisicions d’accions pròpies.

 

Pel que fa a l’ús d’instruments financers per la societat, i quan resulti rellevant per a la valoració dels seus actius, passius, situació financera i resultats, l’informe de gestió inclourà el següent:

 

 1. a) Objectius i polítiques de gestió del risc financer de la societat, inclosa la política aplicada per cobrir cada tipus significatiu de transacció prevista per la qual s’utilitzi la comptabilitat de cobertura.

 

 1. b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux d’efectiu.

 

La informació continguda en l’informe de gestió, en cap cas, justificarà la seva absència en els comptes anuals quan aquesta informació s’hi hagi d’incloure.

 

En resum, podem dir que l’informe de gestió complementa a la memòria i ajuda a aclarir la situació i la gestió de l’empresa.

  

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu