fbpx

Jubilació amb tancament de l’empresa

Jubilació amb tancament de l'empresa

Jubilació amb tancament de l’empresa

Jubilació amb tancament de l’empresa 849 606 arluk

En el cas que l’autònom tanqui la seva empresa per jubilació, els contractes de treball dels treballadors que tinguessin contractats queden automàticament extingits, i la jubilació o la incapacitat permanent o mort de l’empresari és una de les causes d’extinció definides per la norma laboral. Els treballadors afectats per l’extinció de contracte per jubilació de l’empresari persona física, tenen dret a rebre en concepte d’indemnització un mes de salari.

 

 

Jubilació de l’empresari

 

L’Estatut dels Treballadors recull la possibilitat de l’extinció dels contractes de treball per la mort, jubilació o incapacitat de l’empresari.

 

En aquests casos, el treballador té dret a una indemnització equivalent a un mes de salari.

 

No obstant això, no sempre que es produeix una d’aquestes situacions, l’empresari pot abonar aquesta indemnització per extingir els contractes. Sinó que cal estudiar tres possibles escenaris, en funció de la personalitat jurídica del contractant i de la seva possible continuïtat per un altre empresari:

 

Empresari individual

 

La legislació exigeix per procedir a aquesta extinció de la relació laboral, que l’extinció del contracte de treball estigui motivada per la jubilació, incapacitat o mort, i a més que el cessament de l’activitat de l’empresa es produeixi per les mateixes causes.

 

  • No es requereix permís de l’autoritat administrativa per procedir a l’extinció, no obstant això sí que és necessària la comunicació expressa al treballador d’aquesta situació.
  • El treballador té dret únicament a una indemnització equivalent a un mes de salari.

 

Atenció. Si un empresari individual es jubila (o mor, o accedeix a una incapacitat que li impossibilita continuar amb el negoci), podrà acomiadar als seus treballadors abonant-los una indemnització d’un mes de salari (i els afectats accediran a la prestació per desocupació). Perquè l’acomiadament sigui procedent hi haurà d’haver un cessament del negoci. Si el negoci continua a nom d’una altra persona, els treballadors quedaran subrogats.

 

Societat mercantil

 

L’ocupador no és l’empresari propietari de la societat, sinó que ho és una societat mercantil, normalment societat limitada o anònima. En aquest cas, l’extinció dels contractes només serà possible mitjançant un acomiadament objectiu, sempre que es produeixi l’extinció de la personalitat jurídica del contractant. És a dir que es produeixi la liquidació i dissolució de la societat.

 

Atenció. Encara que també podrà acomiadar als seus treballadors, la norma que preveu el pagament de la indemnització d’un mes només és aplicable als empresaris persones físiques.

 

L’acomiadament objectiu dóna dret al treballador a una indemnització de 20 dies de salari per any de servei amb el màxim de 12 mensualitats.

 

El procediment a seguir dependrà de la mida de l’empresa, i per tant del nombre de treballadors afectats:

 

  • Si el nombre de treballadors afectats és igual o inferior a 5 s’haurà de realitzar de la següent manera.
    • Preavís de quinze dies.
    • Comunicació escrita al treballador expressant la causa.
    • Posada a la disposició del treballador, simultàniament al lliurament de la comunicació escrita, de la indemnització indicada anteriorment.

 

  • Si el nombre de treballadors afectats és superior a 5, haurà de seguir el procediment de l’acomiadament col·lectiu. Haurà d’iniciar un període de consultes amb els treballadors. I posteriorment ja podrà comunicar-los els acomiadaments.

 

Si un empresari individual es jubila (o mor, o accedeix a una incapacitat que li impossibilita continuar amb el negoci), podrà acomiadar als seus treballadors abonant-los una indemnització d’un mes de salari (i els afectats accediran a la prestació per desocupació). Perquè l’acomiadament sigui procedent hi haurà d’haver un cessament del negoci. En el cas de persona jurídica (societat), l’extinció dels contractes només serà possible mitjançant un acomiadament objectiu, sempre que es produeixi l’extinció de la personalitat jurídica del contractant. És a dir que es produeixi la liquidació i dissolució de la societat.

 

 

PERQUÈ SABER QUE TRACTA AMB EXPERTS, LI DÓNA TRANQUIL•LITAT

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu