fbpx

Comunicació de l’arrendatari a l’arrendador de les dades necessàries per a l’aplicació de la reducció del 100% per arrendament d’habitatge en l’IRPF

Comunicació de l'arrendatari a l'arrendador de les dades necessàries per a l'aplicació de la reducció del 100% per arrendament d'habitatge en l'IRPF

Comunicació de l’arrendatari a l’arrendador de les dades necessàries per a l’aplicació de la reducció del 100% per arrendament d’habitatge en l’IRPF

Comunicació de l’arrendatari a l’arrendador de les dades necessàries per a l’aplicació de la reducció del 100% per arrendament d’habitatge en l’IRPF 406 296 arluk

De cara a la declaració de l’IRPF de l’exercici 2014 ha de tenir en compte que les quantitats que perceben els propietaris de l’habitatge pel lloguer tributen en l’IRPF com a rendiments de capital immobiliari. No obstant això, a les quantitats percebudes se’ls descompten les despeses que es poden deduir per l’arrendament i a la quantitat resultant, se li apliquen una sèrie de reduccions, que poden arribar al 100%.

 

Atenció. Aquest serà l’últim any que es pugui aplicar la reducció del 100%, ja que d’acord amb la reforma de l’IRPF amb efectes des de l’01-01-2015, la reducció del rendiment net en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge, passarà a ser de tan sols el 60%, i s’elimina la reducció incrementada del 100%. A més, s’especifica que la seva aplicació només tindrà lloc en els supòsits de rendiment net positiu (abans també s’aplicava en cas de rendiment net negatiu).

 

Es declararà tot el que hagi de satisfer l’arrendatari (sense incloure l’IVA o IGIC), la renda, les despeses, els serveis, la comunitat, l’IBI; tot el que es repercuteixi a l’inquilí.

 

Es declara cada immoble de forma individual. Antigament es declarava el total d’ingressos de tots els immobles menys el total de despeses de tots els immobles.

 

Despeses deduïbles

 

Despeses que estan limitades per l’import dels ingressos:

 

 1. Interessos dels capitals invertits en l’adquisició o millora de l’immoble i
 2. Despeses de reparació i conservació: despeses efectuades regularment amb la finalitat de mantenir l’ús normal dels béns materials, com el pintat, arrebossada o arranjament d’instal·lacions, i els de substitució d’elements preexistents (per exemple, instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat, etc.).
 3. Despeses d’aquest mateix tipus que per la limitació dels ingressos no es van poder deduir durant qualsevol dels 4 anys anteriors.

No seran deduïbles per aquest concepte les quantitats destinades a ampliació o millora. Aquestes quantitats augmenten el valor de la compra i minoraran el guany patrimonial quan es transmeti l’immoble.

 

Altres despeses fiscalment deduïbles

 

 1. Amortització dels immobles i altres béns que s’han cedit conjuntament. És deduïble el 3% sobre el més gran dels valors següents: el cost d’adquisició satisfet o el valor cadastral, sense incloure en tots dos casos el valor del sòl. Així o bé prendrem el valor cadastral de la construcció; o el percentatge que representa la construcció sobre el valor cadastral total multiplicat pel preu de compra; i a aquest valor li aplicarem el 3%.

En cas de lloguer de mobles juntament amb l’immoble prendrem el 10% del valor dels mobles.

 1. Tributs i recàrrecs no estatals. Són deduïbles els tributs i recàrrecs no estatals (per exemple, l’IBI), així com les taxes i recàrrecs estatals, sigui quina sigui la seva denominació, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o sobre els béns o drets productors dels mateixos i no tinguin caràcter sancionador.
 2. Primes de contractes d’assegurances. És deduïble l’import de les primes de contractes d’assegurances, ja siguin de responsabilitat civil, d’incendi, de robatori, de trencament de vidres o d’altres de naturalesa anàloga, sobre els béns o drets arrendats o cedits.

 

 1. Despeses d’administració, de vigilància, de porteria, etc. Són deduïbles les quantitats reportades per tercers en contraprestació directa o indirecta o com a conseqüència de serveis personals, tals com els d’administració, de vigilància, de porteria o similars.

 

 1. Despeses ocasionades per la formalització de l’arrendament, el subarrendament, la cessió o la constitució de drets, així com les despeses de defensa de caràcter jurídic relatius als béns, els drets o els rendiments.

 

 1. Saldos de cobrament dubtós, quan es compleixi:

 

 1. Quan el deutor es trobi en situació de concurs.
 2. O, quan entre el moment de la primera gestió de cobrament i la finalització del període impositiu haguessin transcorregut més de sis mesos, i no s’hagués produït una renovació de crèdit.

Quan un saldo dubtós fos cobrat posteriorment a la seva deducció com a despesa, es computarà com a ingrés en l’exercici en què es produeixi aquest cobrament.

 

 1. Compensació fiscal per a arrendaments anteriors al 9 de maig de 1985 sense dret a revisió de la renda, s’inclourà com a despesa deduïble addicional una quantitat equivalent a la corresponent a l’amortització de l’immoble.

 

Reducció de fins al 100%. Últim exercici per aplicar-la.

 

Li recordem que la normativa de l’IRPF vigent fins a 31 de desembre de 2014 estableix un benefici important en matèria de rendiments del capital immobiliari (lloguers), que consisteix en una reducció per a l’arrendador del 100% del rendiment net (ingressos menys despeses) en el cas d’arrendaments de béns immobles destinats a habitatge, quan l’arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 30 anys (des de l’1-1-2011, l’edat es va rebaixar de 35 a 30 anys. No obstant això, perquè els arrendadors que hagin formalitzat un contracte amb persones més grans de 30 anys però menors de 35 amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 no es vegin perjudicats s’estableix un règim transitori específic de tal forma que aquests contractes mantindran el dret a l’aplicació de la reducció del 100% fins al moment en el qual l’inquilí compleixi l’edat de 35 anys) i uns rendiments nets del treball o activitats econòmiques en el període impositiu superiors a l’IPREM (fixat en 7.455,14 euros en 2014).

 

Atenció. Les reduccions només s’apliquen en el cas de rendiments derivats de l’arrendament de béns immobles destinats a habitatge. Aquesta reducció no resultarà aplicable en els supòsits d’arrendament d’immobles per temporada, ni per descomptat a garatges, oficines, locals…

 

Reduccions 2014

 • 100%: si els arrendataris tenen entre 18-30 anys i els seus rendiments nets són superiors a l’IPREM.
 • 100%: si els arrendataris tenen entre 18-35 anys i els seus rendiments nets són superiors a l’IPREM i el contracte de lloguer és anterior a l’1 de gener de 2011.
 • 60%: en la resta dels casos.

 

Atenció. Aquestes reduccions només són aplicables si el propietari, des de l’inici, ha declarat aquests ingressos. Si és Hisenda la que descobreix que no es van declarar, la reducció ja no serà aplicable. A més ha de saber que:

 

 • La reducció del 100% no s’aplicarà quan el rendiment net sigui negatiu. En aquest cas, l’import es reduirà un 60%.
 • Quan existeixin diversos arrendataris d’un mateix habitatge, la reducció del 100% s’aplicarà sobre la part que proporcionalment correspongui als que compleixin els requisits assenyalats.
 • Quan l’inquilí en l’exercici compleixi els 30 o 35 anys, la reducció només s’aplicarà sobre el rendiment que correspongui al període fins a complir aquesta edat.

 

Comunicació de l’arrendatari a l’arrendador de les dades necessàries per a l’aplicació de la reducció del 100% per arrendament d’habitatge

 

Per poder aplicar la reducció del 100%, l’arrendatari haurà de presentar a l’arrendador amb anterioritat a 31 de març de l’exercici següent a aquell en el qual hagi de produir efectes, una comunicació amb el contingut següent:

 

 1. Nom, cognoms, domicili fiscal i número d’identificació fiscal de l’arrendatari.
 2. Referència cadastral, o si no hi és, adreça completa, de l’immoble arrendat objecte de la present comunicació que va constituir el seu habitatge en el període impositiu anterior.
 3. Manifestació de tenir una edat compresa entre els 18 i 30/35 anys durant tot el període impositiu anterior o durant una part, indicant en aquest últim cas el nombre de dies en què va complir aquest requisit.
 4. Manifestació d’haver obtingut durant el període impositiu anterior uns rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).
 5. Data i signatura de l’arrendatari.
 6. Identificació de la persona o entitat destinatària d’aquesta comunicació.

 

 1. En tot cas, l’arrendador quedarà obligat a conservar la comunicació esmentada degudament signada.

 

Novetats per a l’exercici 2015 a declarar en el 2016

 

Com ja l’hem informat, la Llei 26/2014 de reforma de l’IRPF, introdueix diverses novetats en relació amb aquesta reducció dels arrendaments d’habitatge:

 

 1. a) Se suprimeix la reducció del 100% sense preveure cap règim transitori que digui que les reduccions actuals es mantinguin per als contractes signats abans del 31 de desembre de 2014.

 

 1. b) La reducció del 60% s’ha mantingut en els seus termes però amb una millora, ja que només s’aplicarà a rendiments nets positius. Com és sabut, abans la reducció s’aplicava tant a rendiments positius com a negatius, per la qual cosa la millora que introdueix la reforma de l’IRPF pot ser rellevant per a aquells contribuents amb rendiments negatius.

 

Atenció. A partir de 2015 la reducció serà sempre del 60%, independentment de l’edat de l’inquilí.

 

Finalment, es manté que la reducció només serà aplicable a rendiments declarats pel contribuent, fórmula que pretén incentivar la declaració d’aquests rendiments.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu