fbpx

Ara els treballadors es poden jubilar als 65 anys? Quin és el període mínim de cotització?

Ara els treballadors es poden jubilar als 65 anys? Quin és el període mínim de cotització?

Ara els treballadors es poden jubilar als 65 anys? Quin és el període mínim de cotització?

Ara els treballadors es poden jubilar als 65 anys? Quin és el període mínim de cotització? 325 325 arluk

L’edat de jubilació en el 2015 és de 65 anys i tres mesos si es van cotitzar menys de 35 anys i 9 mesos, o de 65 anys en cas d’haver-ne cotitzat més. L’edat de jubilació s’incrementarà gradualment fins arribar als 67 anys en el 2027, o bé 65 anys si hem cotitzat més de 38 anys i 6 mesos. No hi ha poques excepcions a l’edat mínima de jubilació, primerament és comprovar si ens podem acollir a alguna per jubilar-nos abans.

 

L’edat de jubilació actual és una de les preguntes més freqüents que ens podem trobar. La modificació que suposa la reforma de les pensions en l’edat de jubilació obliga a tothom a saber exactament quina és l’edat mínima per a què es pugui jubilar, ja que ja no és de 65 anys, com sabem, sinó que s’està incrementant gradualment fins que arribi als 67 l’any 2027.

 

Segons la situació des de la qual s’accedeixi a la pensió, es considera produït el fet causant:

 

 • El dia del cessament en l’activitat laboral, quan el treballador està en alta en la Seguretat Social.

 

 • El dia de presentació de la sol·licitud, en les situacions assimilades a la d’alta, amb les següents excepcions:

 

 • En cas d’excedència forçosa, el dia del cessament en el càrrec que va donar origen a l’assimilació.
 • En cas de trasllat fra del territori nacional, el dia del cessament en el treball per compte d’altri.

 

 • El dia de presentació de la sol·licitud, en les situacions de no alta.

 

Però, és possible jubilar-se als 65 anys?

 

La resposta és que sí. La jubilació als 65 anys encara és possible (tant ara com en el futur); dependrà del període de cotització que pugui acreditar l’afectat. D’aquesta manera, la jubilació als 65 serà possible el 2015 i en els propers anys si, en cadascun d’ells, acredita el següent període de cotització:

 

 

Any

Cotització

Any

Cotització

2015

35 anys i 9 mesos

2022

37 anys i 6 mesos

2016

36 anys

2023

37 anys i 9 mesos

2017

36 anys i 3 mesos

2024

38 anys

2018

36 anys i 6 mesos

2025

38 anys i 3 mesos

2019

36 anys i 9 mesos

2026

38 anys i 3 mesos

2020

37 anys

2027

38 anys i 6 mesos

2021

37 anys i 3 mesos

(1)

 

 1. A partir de l’any 2027, els qui hagin cotitzat 38 anys i sis mesos o més es podran jubilar als 65 anys.

 

Regla general

 

Com ja hem comentat, a partir de l’01-01-2013, l’edat d’accés a la pensió de jubilació depèn de l’edat de l’interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seva vida laboral, amb el requeriment d’haver complert l’edat de:

 

 • 67 anys o
 • 65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.

 

Aquest requisit serà exigible, en tot cas, quan s’accedeixi a la pensió sense estar en alta o en situació assimilada a la d’alta.

 

Les edats de jubilació i el període de cotització al fet que es refereixen els paràgrafs anteriors, s’aplicaran de forma gradual, en els termes que resulten del següent quadre:

 

Any

Períodes cotitzats

Edat exigida

2015

35 anys i 9 mesos o més

65 anys

Menys de 35 anys i 9 mesos

65 anys i 3 mesos

2016

36 o més anys

65 anys

Menys de 36 anys

65 anys i 4 mesos

2017

36 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 36 anys i 3 mesos

65 anys i 5 mesos

2018

36 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 36 anys i 6 mesos

65 anys i 6 mesos

2019

36 anys i 9 mesos o més

65 anys

Menys de 36 anys i 9 mesos

65 anys i 8 mesos

2020

37 o més anys

65 anys

Menys de 37 anys

65 anys i 10 mesos

2021

37 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 37 anys i 3 mesos

66 anys

2022

37 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 37 anys i 6 mesos

66 anys i 2 mesos

2023

37 anys i 9 mesos o més

65 anys

Menys de 37 anys i 9 mesos

66 anys i 4 mesos

2024

38 o més anys

65 anys

Menys de 38 anys

66 anys i 6 mesos

2025

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 8 mesos

2026

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 10 mesos

A partir de 2027

38 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 6 mesos

67 anys

 

Excepcions

 

Es manté l’edat de 65 anys per als qui els resulti d’aplicació la legislació anterior a l’01-01-2013.

 

L’edat mínima pot ser rebaixada o anticipada, només per a treballadors en alta o en situació assimilada a la d’alta, en determinats supòsits especials:

 

 • Jubilació anticipada a partir dels 60 anys per tenir la condició de mutualista.
 • Jubilació anticipada a partir dels 61 anys sense tenir la condició de mutualista.
 • Jubilació parcial.
 • Jubilació especial als 64 anys, per als qui els resulti d’aplicació la legislació anterior a l’01-01-2013.
 • Jubilació del personal de l’Estatut Miner, personal de vol de treballs aeris, ferroviaris, artistes, professionals taurins, bombers i membres del cos de l’Ertzaintza.
 • Jubilació flexible.
 • Jubilació de treballadors afectats per una discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.

 

En cap cas, l’aplicació dels coeficients reductors de l’edat ordinària de jubilació donarà lloc al fet que l’interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior als 52 anys; aquesta limitació no afectarà als treballadors dels règims especials (de la mineria del carbó i treballadors del mar) que, l’01-01-2008, tinguessin reconeguts coeficients reductors de l’edat de jubilació, als quals s’aplicarà la normativa anterior.

 

Abans dels 65. Si els treballadors volen jubilar-se de forma anticipada (abans de complir les edats legals indicades en els supòsits anteriors), també poden fer-ho:

 

 • Voluntàriament. Si la jubilació anticipada és voluntària, hauran de tenir una edat inferior de dos anys a l’edat de jubilació (com a màxim) i haver cotitzat almenys 35 anys. Anotació. Així doncs, si vol accedir a la jubilació anticipada el 2015, ha de tenir 63 anys i tres mesos (o 63 anys si ha cotitzat 35 anys i nou mesos).

 

 • Involuntàriament. Si la jubilació anticipada és involuntària (per exemple, després d’un acomiadament col·lectiu), l’afectat ha de tenir una edat inferior de quatre anys a l’edat de jubilació i ha d’acreditar un període de carència de 33 anys.

 

Determinació del període cotitzat

 

 • El còmput dels mesos es realitzarà de data a data a partir de la corresponent al naixement. Quan en el mes del venciment no hi hagués dia equivalent a l’inicial del còmput, es considerarà que el compliment de l’edat té lloc l’últim dia del mes.

 

 • Els períodes de cotització acreditats pels sol·licitants de la pensió de jubilació, a l’efecte de poder accedir a la pensió de jubilació al compliment de l’edat que, en cada cas, resulti d’aplicació, vindran reflectits en dies i, una vegada acumulats tots els dies computables, sense que es tingui en compte la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries, seran objecte de transformació a anys i mesos, amb les següents regles d’equivalència:

 

 • L’any adquireix el valor fix de 365 dies i
 • el mes adquireix el valor fix de 30,41666 dies.

 

 • Per al còmput dels anys i dels mesos de cotització es prendran anys i mesos complets, sense que se n’equiparessin a l’any o al mes les fraccions.

 

 • Per determinar els períodes de cotització computables per fixar l’edat d’accés a la pensió de jubilació, a més dels dies efectivament cotitzats per l’interessat, es tindran en compte:

 

  • Els dies que es considerin efectivament cotitzats, com a conseqüència dels períodes d’excedència que gaudeixin els treballadors.
  • Els dies que es computin com a període cotitzat en concepte de beneficis per cura de fills o menors acollits.
  • Els períodes de cotització assimilats per part que es computin a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió.

 

Període mínim de cotització

 

Treballadors en situació d’alta o assimilada:

 

 • Període de cotització genèric: 15 anys (5.475 dies), a partir del 25-05-2010.

 

 • Període de cotització específic: 2 anys hauran d’estar compresos en els 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret o a la data en què va cessar l’obligació de cotitzar, si s’accedeix a la pensió de jubilació des d’una situació d’alta o assimilada, sense obligació de cotitzar.

 

Treballadors en situació de no alta ni assimilada:

 

 • Període de cotització genèric: 15 anys (5.475 dies), a partir del 25-05-2010.
 • Període de cotització específic: 2 anys hauran d’estar compresos en els 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret.

 

A l’efecte d’acreditar el període mínim de cotització:

 

 • Només es computen les cotitzacions efectivament realitzades o les assimilades a elles legalment o reglamentàriament.
 • No es tindrà en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries.

 

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial:

 

A partir del 04-08-2013, per acreditar els períodes de cotització necessaris per causar dret a la prestació, s’aplicaran les següents regles:

 

 • Es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el treballador s’hagi mantingut en alta amb un contracte a temps parcial, sigui quina sigui la durada de la jornada realitzada en cadascun d’ells. A aquest efecte, el coeficient de parcialitat, determinat pel percentatge de la jornada realitzada a temps parcial respecte de la jornada realitzada per un treballador a temps complet comparable, s’aplicarà sobre el període d’alta amb contracte a temps parcial, sent el resultat el nombre de dies que es consideraran efectivament cotitzats en cada període. Al nombre de dies que resultin se li sumaran, si escau, els dies cotitzats a temps complet, sent el resultat el total de dies de cotització acreditats computable per a l’accés a les prestacions.
 • Una vegada determinat el nombre de dies de cotització acreditats, es procedirà a calcular el coeficient global de parcialitat, que serà el percentatge que representa el nombre de dies treballats i acreditats com cotitzats, d’acord amb l’establert en la lletra a) anterior, sobre el total de dies en alta al llarg de tota la vida laboral del treballador.
 • El període mínim de cotització exigit als treballadors a temps parcial per a cadascuna de les prestacions econòmiques que el tinguin establert, serà el resultat d’aplicar al període regulat amb caràcter general el coeficient global de parcialitat al fet que es refereix la lletra b). En els supòsits en què, a l’efecte de l’accés a la corresponent prestació econòmica, s’exigeixi que parteix o la totalitat del període mínim de cotització exigit estigui comprès en un termini de temps determinat, el coeficient global de parcialitat s’aplicarà per fixar el període de cotització exigible. L’espai temporal en el qual haurà d’estar comprès el període exigible serà, en tot cas, l’establert amb caràcter general per a la respectiva prestació.

 

El que es disposa en els paràgrafs anteriors serà aplicable, igualment, a aquelles prestacions de la Seguretat Social que amb anterioritat al 04-08-2013 haguessin estat denegades per no acreditar el període mínim de cotització exigit. En el supòsit que es compleixi el període mínim exigit conforme a la nova regulació, el fet causant s’entendrà produït en la data originària, sense perjudici que els efectes econòmics del reconeixement tinguin una retroactivitat màxima de 3 mesos des de la nova sol·licitud, amb el límit en tot cas del dia 04-08-2013.

 

Excepcionalment, totes aquelles prestacions la sol·licitud de les quals es trobi en tràmit el 04-08-2013, es regiran pel que es disposa en la Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social, i el seu reconeixement tindrà efectes des del fet causant de la prestació.

 

A aquests efectes, quan es tracti de treballadors inclosos en el sistema especial per a empleats de la llar, des de 2012 fins a 2018, les hores efectivament treballades es determinaran en funció de les bases de cotització al fet que es refereixen els nombres 1r, 2n i 3r de l’apartat 2.a) de la disposició addicional 39 de la Llei 27/2011, dividides per l’import fixat per a la base mínima horària del règim general per la LPGE per a cadascun d’aquests exercicis.

 

RÈGIM ESPECIAL DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

 

La prestació de jubilació es reconeix en els mateixos termes i condicionis que en el règim general de la Seguretat Social, que hem comentat, amb les particularitats següents:

 

Cotització: és requisit imprescindible estar al corrent en el pagament de les quotes.

 

Edat: tenir complerta l’edat de jubilació ordinària que resulti d’aplicació en cada cas. No obstant això, en determinats casos especials, es podran jubilar anticipadament aquells treballadors que, al llarg de la seva vida laboral, hagin efectuat cotitzacions en algun dels règims de la Seguretat Social que reconeguin el dret a la jubilació anticipada, sempre que es compleixin determinats requisits.

 

Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

 

 

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o consulta omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu